Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
הימים הראשונים אחרי העליה על הקרקע ב-10 ביוני 1948
-
-

מתוך "עלון רשפים" מס. 34, כרך מס. קטלוגי 71003. ע' 33-34

מיומן הנקודה

יום ה' - ג' סיון תש"ח, 10/6, 1948 ־
..... עולים על הקרקע. ״חיל המהנדסים״ שלנו תיקן שני גשרים קטנים . חטיבה צבאית תופסת עמדות במקום המיועד למחנה. ב-3 אחרי הצהרים 5 טרקטורים ו-4 מכוניות עמוסות חומרי בנין, חוטי תיל ואנשים מגיעים למקום. מתחילים להקים את הצריף הראשון ואת הגדר מסביב. אוירון של האויב מגלה אותנו, מנמיך טוס - ויורה. אים לא נפגע .....

יום ר - ד, בסיון תש"ח, 11/6 -
נוטים את האהלים, מגיע הנשק. החטיבה הצבאית עוזבת את המקום. ... בבוקר ברחץ', בצהרים חום גדול, רוח חמה ואבק. בלילה יתושים.......

יום שבת - ה' סיון תש"ח, 12/6 ־
.... כולנו, גם אנשי "שלוחות״, עובדים בחפירות.

יום א' - ו' בסיון תש"ח - 13/6 ־
.... חופרים. האדמה קשה כאבן. - בערב שיחת חברים. מציעים להקים מטבח כשר (יחד עם קיבוץ ״שלוחות"). מחליטים על מטבחים נפרדים.

יום ג' - ח' בסיון תש"ח, 15/6 -
.... חמסין. לחום יישנה השפעה ישירה על העצבים. כדי להקל על עבודת החפירה, משקים את האדמה.

יום ו' - י״א סידן תש"ח, 18/6 -
שיחת חברים. מחליטים על חופש ליומים. בערב, כרגיל, שירה.

יום ב' - י״ד סיוד תש"ח, 21/6 ־
.. . גברו הסיכויים שנשאר לבדנו באשרפיה ..... החברים חוזרים מהחופש מסופרים ומצוחצחים..... בבית קבלו אותם בתור ״גיבורים״.

יום ג' - ט״ו סיון תש"ח ז 22/6 -
..... הנחת מוקשים סביב המחנה. מקימים את חדר-האוכל.... אימונים לאנשי העמדות .

יום ד׳ - ט״ז סיון תש"ח, 23/6 ־
... אנו עומדים רגע דום לכבוד הקרבן הראשון באשרפיה. אחד מהחבלנים נהרג בהניחו מוקשים להגנת המקום .....

יום ה' - י״ז סיון תש"ח, 24/6 -
... בשעה 17.45, בדיוק כשגמרנו את העבודה מתחילים לירות על המחנה מכיוון הכפר הערבי אום-ג׳דה. אנו קופצים לתעלות ועונים באש. עם רדת הלילה היריות פוסקות.

יום ה' - כ״ד סיון תש"ח, 1/7 -
... בימים האחרונים גובר החשש שנצטרך לעזוב את המקום, המרידות היא גדולה. קשה להשלים עם העובדה שאחרי כל המאמצים נהיה מוכרחים לעזוב

יום ו׳ - ב״ה פיון תש"ח, 2/7 -
שיחת חברים. מוסרים על החלטת המוסדות לישב על אדמת אשרפיה את שני הקיבוצים. כל גוף יקבל 2250 דונם. בויכוח שמתפתח הרבה חברים דורשים להקים מיד מחנה נפרד. מחליטים להשאר במחנה המשותף עד גמר חלוקת האדמות.

יום ד, ל סיון תש"ח, 7/7 ־
... היום האחרון של ההפוגה..... הועדה לא הספיקה לבצע את חלוקת האדםות.

יום ב' - ה' תמוז תש"ח, 12/7 ־
.... בשעה 18.45 מודיעה התצפית שקבוצה גדולה של ערבים יורדת מהגלבוע... תופסים עמדות. עם התקרבות הערבים מתחילים חילופי יריות. למרות האש החזקה מצדנו, מצליחים הערבי ם להתקרב עד 150 מטר מהמחנה... הרבה כדורים פגעו בצריפים ובאהלים. חילוף היריות נמשך עד 10 בלילה. איש לא נפגע .....

 


דף הבית

קיבוץ רשפים
עמק המעיינות
10905
ישראל