Back to Main Index -

 

 

 

נוהלים לביצוע בניה פרטית בשטח הקיבוץ

 

מבוא

א.                  קיבוץ רשפים מעוניין לעודד חברים לשפץ את ביתם  ולאפשר  להם לבצע את התהליך  הן לגבי בית  המגורים בו הם מתגוררים, והן לגבי בניה חדשה . הקיבוץ מבקש ליצור נוהל שיאפשר לחברים החפצים בכך לבצע הרחבה ו/או בניה מחדש של דירת המגורים שלהם, בין אם הנוכחית ובין אם העתידית להיות, במטרה  לאפשר לחברים שיפור בתנאי המגורים ורמת החיים, תוך מתן תשובה לסוגיות ובעיות הכרוכות בבניה כאמור.

 

ב.                  אשר על כן,  מטרת ההסדר לקבוע את הנהלים לבניה פרטית בקיבוץ תוך התחשבות באופי וצרכי הקיבוץ וחבריו מחד, ורצונות החבר מאידך תוך התחשבות בזכויות וחובות הדדיים של החבר הבודד וכלל החברים.

 

ג.                    הקיבוץ יקבע ויעדכן מעת לעת, כללים ותנאים לביצוע בניה פרטית, שיכללו בין היתר את סימון המגרש לבניה והטלת מגבלות תכנוניות מקובלות כגון גובה מירבי, שטח מירבי לבניה, קווי בנין, אחידות ארכיטקטונית וכד'.

 

ד.                  הקיבוץ יפעל בכל הקשור לאישורים שינתנו לביצוע בניה הפרטית, בתיאום עם הליך שיוך הדירות באופן שהאישורים שינתנו יעלו בקנה אחד עם תכנית החלוקה המתוכננת ביישוב, על שינוייה מעת לעת.

 

ה.                  לענין נוהל זה, תוגדרנה ההגדרות הבאות:-

"חבר" – לרבות משפחת חברים במשתמע.

"בניה פרטית" – בניה המבוצעת על ידי החבר לצרכיו ולצרכי באי ביתו, שהינה הרחבה או שיפוץ של דירת המגורים שלו, או בניה של בית מגורים חדש בתחום שטח המגורים של הקיבוץ.

"המינהל" – מינהל מקרקעי ישראל.

"הועדה המקומית" – ועדה מקומית לתכנון ובניה עמק המעיינות.

             "מגרש המגורים" – המגרש כפי שיסומן על ידי אדריכל הקיבוץ.

             "הקבלן" – הגורם המקצועי עימו מתקשר החבר לביצוע הבניה הפרטית, לרבות עובדיו,שלוחיו,ספקיו וקבלני משנה מטעמו וכד'.     

 

1.                   ליווי

1.1                לענין הבניה הפרטית ימנה  הקיבוץ צוות ליווי והיגוי.  עד הקמת צוות ליווי , מנהל הקהילה ו/או  נושא משרה אחר מהצוות הניהולי של הקיבוץ ירכז את ליווי הבניה.

 

1.2               מנהל הקהילה ירכז וידון בבקשות החברים לבניה ומתפקידו יהיה לייעץ לחברים המבקשים לבנות את ביתם ולהדריכם בכל הקשור לנהלי הבניה בתחום הקיבוץ.

 

 

1.3               בכפוף לתנאי נוהל זה, מנהל הקהילה יהיה רשאי לקבוע כללים ותנאים נוספים לביצוע הבניה הפרטית, בין אם באופן כללי ובין אם למקרה מסוים.

1.4                

 

2.                   נוהל תכנון וקבלת אישורים

2.1               חבר המעוניין בביצוע בניה פרטית יפנה למנהל הקהילה ויציג את בפניו את תכנית הבניה המוצעת (להלן: "הבקשה").

 

2.2               מנהל הקהילה יעביר את התכנית לאדריכל הקיבוץ שיבדוק את הבקשה בחינה עקרונית מבחינת תאימותה של הבקשה לתכניות הקיימות ו/או המתוכננות בקיבוץ, בין השאר בהתייחס לתכנית החלוקה המתוכננת לענין שיוך הדירות.

 

2.3               לכשיתקבל אישור אדריכל הקיבוץ, מנהל הקהילה יעביר לחבר את האישור וכן את סדר הפעולות הנדרש לתהליך הבניה.

 

2.4               החבר יבחר מתכנן מוסמך, אשר יכין בקשה להיתר בניה ותכנית מפורטת של הבניה ברמת פירוט הנדרשת לבקשה למתן היתר בניה (להלן: "התכנית").

 

 

2.5               בפגישה  שתתקיים אצל מנהל הקהילה  יוחלט באם לאשר את הבניה, אם לאו.  לדיון זה יוזמן החבר. לדיון כאמור יוזמן מי שעלול להיפגע מאישור הבקשה, כגון שכניו של החבר המבקש, אלא אם המציא החבר למנהל הקהילה אישור בכתב בדבר הסכמת השכנים לבניה בטרם הדיון.

 

2.6               ככל שחבר אחר יתנגד לתכנית, יועבר הדיון בנימוקי ההתנגדות להנהלת הקהילה שתטפל ותכריע בהתנגדות. על  החלטת מנהל  הקהילה ניתן לערער בפני ועד ההנהלה. מנהל הקהילה יהיה רשאי להמליץ בפני הנהלת הקהילה המלצות בענין ההתנגדות כאמור.

 

2.7               היה ולאחר קיום הדיון בתכנית, דחה מנהל הקהילה את התכנית ו/או דרש להכניס בה שינויים, תחזור התכנית למתכנן שתכנן אותה לתיקונים.

 

2.8               לאחר אישור התכנית וכתנאי להמשך הליכי הבניה, יחתום החבר על הסכם אישי לביצוע בניה פרטית (להלן: "ההסכם") ויפקיד בקיבוץ את המסמכים הנלווים וביניהם כתב שיפוי, שטר ביטחון כמפורט בסעיף 8 להלן ונספח ביטוח החתום על ידי הקבלן.

 

2.9               לאחר חתימת ההסכם ומילוי כל התנאים הנדרשים בו, הקיבוץ יגיש את הבקשה לקבלת היתר הבניה מהמינהל ומהוועדה המקומית.

 

 

3.                   התחייבות החבר

3.1               החבר יישא במלוא עלות הבניה על פי התכנית, לרבות שכר טרחת הגורמים המקצועיים המטפלים בבניה, עלויות נלוות ולרבות תשלומי אגרות והיטלים לרשויות המדינה השונות.

 

3.2               היה ונגרמה הוצאה כלשהי לקיבוץ בגין הבניה, החבר ישיב לקיבוץ את כל ההוצאות שנגרמו לקיבוץ.

 

3.3               כל סכום שיוציא הקיבוץ כאמור ולא יכוסה ע"י החבר יחשב כחוב של החבר לקיבוץ והקיבוץ רשאי לקזז חוב זה מכל סכום ו/או זכות של החבר מהקיבוץ הן בתקציבו האישי ו/או דמי עזיבה.

 

3.4               למען הסר כל ספק יובהר כי הקיבוץ לא ישא בכל הוצאה קשורה ו/או הנובעת מהבניה.

 

3.5               כל הוצאה באחזקת הדירה לאחר ביצוע הבניה ו/או ההרחבה, תהיה על חשבון החבר בלבד, והקיבוץ לא ישא בכל הוצאה כזו.

 

3.6               הקיבוץ יסייע לחבר בקבלת אישור על סיום הבניה וחיבור הדירה לתשתיות שונות (חשמל, מים, טלפון וכו'), אולם החבר יישא בכל הוצאה לצורך חיבור לתשתית הנ"ל.

 

4.                   ביצוע הבניה והתשתיות

4.1               בניית הבית תתחיל לאחר קבלת ההיתרים הנדרשים על פי כל דין והיתר, ותמשך באופן רצוף וללא הפרעות ו/או הפסקות עד לסיומה, באופן שבו משך הבניה לא יעלה בכל מקרה על 24 חודשים ממועד קבלת היתר הבניה.

 

4.2               בנית הבית תבוצע בהתאמה לתכנית שקיבלה את אישור הצוות. כל שינוי מהותי בבניה ביחס לתכנית יובא לאישור הצוות, וזאת מבלי לפגוע בצורך לעדכן את היתרי הבניה הרשמיים (ככל שנדרש).

 

4.3               הבניה תבוצע באמצעות קבלן שעומד בתנאים הבאים:-

4.3.1          הקבלן  מורשה כדין לביצוע עבודות הבניה.

4.3.2          הקבלן מחזיק בפוליסות ביטוח תקפות לכיסוי כל הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות.

4.3.3          הקבלן התחייב בכתב כי הוא יתקן על חשבונו בזמן סביר כל נזק שייגרם, אם ייגרם, לנכס מנכסי הקיבוץ ו/או חבריו, וכי הקבלן פוטר את הקיבוץ מאחריות או נזק שייגרם לו בגין ביצוע עבודות הבניה.

 

4.4               במקרה של בניה חדשה - הקיבוץ יעמיד לחבר תשתיות (חשמל, מים וביוב, תקשורת בלבד) לראש המגרש שבו מבוצעת הבניה. החבר ישא בעלות התשתיות או כפי שיקבע מעת לעת על ידי המוסדות המוסמכים בקיבוץ. בנוסף, החבר יהיה אחראי על חשבונו לביצוע עבודות הפיתוח והתשתית של מגרש המגורים, מראש המגרש ועד לבית המגורים הנבנה עליו. .

 

4.5               החבר יבטיח כי עבודות הבניה יבוצעו באופן שימזער את המטרדים הנגרמים לקיבוץ בגין העבודות ובכלל זה מתחייב החבר לכלול הוראות הבאות בכל הסכם שבינו לבין הקבלן:-

4.5.1          הקבלן יעבוד בשעות העבודה המקובלות ולא יחל בעבודה לפני השעה שתאושר לו  על ידי  הקיבוץ. .

4.5.2          הקבלן לא יעבוד בימי חג ושבתון.

4.5.3          הקבלן לא ישהה בשטחי הקיבוץ מעבר לשטח בו מבוצעות העבודות ולא ילין את עובדיו בשטח הבניה.

4.5.4          החבר יבטיח ויקפיד  כי הקבלן יכנס לקיבוץ ויגיע למגרש רק בצירי גישה שיאושרו מראש על ידי הקיבוץ, לא יעלה על גינות, דשאים ומסלעות ולא ישחית בכל צורה שהיא את רכוש הקיבוץ, רכוש חבריו תושביו ותשתיות מכל סוג שהוא. כל שינוי בצירי הגישה יחייב את אישור הקיבוץ מראש ובכתב.

4.5.5          הקבלן יסלק תוך כדי ביצוע העבודות כל פסולת בנין המצטברת בגין העבודות בסמוך לאחר הווצרה לאתר פינוי פסולת מורשה, ובכל מקרה אל מחוץ לשטחי הקיבוץ. לא יהיה שימוש באתרי פסולת של הקיבוץ לצורך פינוי הפסולת כאמור.

4.5.6          "הקבלן" לצורך סעיף זה לרבות עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה מטעמו של הקבלן, וכל מי שבא מכוחו של הקבלן.

 

4.6               הקיבוץ יהיה רשאי, אך לא חייב, למנות מפקח מטעמו שיפקח על הבניה וידאג לשמור על זכויות הקיבוץ וחבריו במהלך הבניה. המפקח יהיה רשאי ליתן הוראות לקבלן בכל הקשור למילוי חיוביו הקבלן יתחייב לציית להוראות המפקח (ככל שימונה). למפקח לא תהיה כל אחריות בקשר עם הפיקוח על טיב הבניה ו/או תאימותה לתכניות המאושרות.

 

 

5.                   ביטוח, אחריות ושיפוי

5.1               החבר יהיה אחראי לבדו לבצע את כל מלאכת הבניה באמצעות קבלן רשום, המכוסה בביטוח קבלנים מלא כולל ביטוח צד שלישי. החבר יעביר לצוות העתק מנספח הביטוח בהסכם שלו עם הקבלן המבצע ו/או הצהרתו של הקבלן המבצע בדבר התקיימות כיסוי ביטוחי לבניה והיקפה.

 

5.2               החבר יהיה אחראי לבדו על ביצוע הבניה, בהתאם להוראות כל דין והיתר שניתן לו לצורך ביצוע הבניה.

 

5.3               לקיבוץ לא תהיה כל אחריות בקשר עם הבניה ו/או טיבה ו/או תאימותה לתכניות כלפי החבר ו/או הקבלן ו/או כלפי כל צד שלישי  בגין נזק שנגרם למי מהם כתוצאה ו/או בקשר עם ביצוע הבניה.

 

5.4               להבטחת התחייבויות החבר על פי סעיף זה הוא יחתום בטרם קבלת אישור לביצוע הבניה, על כתב שיפוי כלפי הקיבוץ בו הוא יתחייב לשפות את הקיבוץ על כל הוצאה שתגרם לקיבוץ בגין עבודות הבניה. נוסח כתב השיפוי ייקבע על ידי הקיבוץ.

 

 

 

6.                   בטחונות

 

להבטחת התחיבותו של החבר, יעביר החבר  לקיבוץ לפני תחילת ביצוע בניה חדשה    שטר בטחון בסכום   עליו יחליט הצוות בהינתן עלות הבניה והיקפה.