Back to Main Index -

                                                                                                      18.12.05

                                                                                                                      עזרה הדדית -  3121                                             

                 תקנון קרן מיוחדת לעזרה הדדית

                                              

קרן לעזרה הדדית הינה קרן הנצברת ממקורות שונים, לרבות היטל שייגבה מהחברים, כמפורט בפרק מקורות כספיים של הקרן וניהול הכספים בה להלן.

הקרן תנוהל באמצעות הנהלת הקרן שתבחר באסיפה. חברי הנהלת הקרן חייבים בסודיות.

 הקרן לעזרה הדדית תפעל במסגרת "קרן מילואים" כהגדרתה בסעיף 41 לפקודת האגודות השיתופיות או במסגרת קרן כספית מוגנת אחרת נפרדת מחשבון הקיבוץ.

1.     מטרות הקרן

1.1   הבטחת רמת חיים אפשרית לחברים שנקלעו למצבים יחודיים.

1.2   עזרה לבעיות ייחודיות בלתי צפויות שחברים יקלעו אליהם בתחומי הבריאות או בתחום דומה אחר בכפוף לאמור בתקנון.

1.3   סדרי עדיפויות במתן תמיכות על ידי הקרן:

1.3.1          מצבים סיעודיים.

1.3.2          מצבים בריאותיים.

1.3.3          מצבים כלכליים.   

2.     זכאים לשימוש בכספי הקרן

כל חבר רשפים הממלא את החלטות הקיבוץ יכול לפנות בבקשה לעזרה.

דיון בבקשה ואישורה, יהיה בכפוף למיצוי קבלת עזרה ממקורות חיצוניים (ממלכתיים ואחרים).

 1. מקורות הקרן

3.1   היטל  שיוטל על כלל חברי הקיבוץ בהתאם לתוכנית התקציבית השנתית שאושרה באספה הכללית, גובה וסוג ההיטל ייקבע כל שנה מחדש במועד אישור תקציב הקהילה.

3.2   תרומות.

3.3   כספי ההקצאה לקרן יופקדו בח-ן נפרד ויצברו בו עד לתקרה שתקבע על ידי החלטות הקיבוץ.

3.4   הוצאת כספים תעשה אך ורק ע"פ החלטות הנהלת הקרן והוראותיה שיתקבלו ע"פ כללים אלה.

3.5   הנהלת הקרן תהא רשאית לתת הוראות שימוש בכספים הצבורים בחשבון הקרן עד למקסימום של 50% מהיתרה הצבורה בכל נקודת זמן.

3.6   שלוש שנים לאחר מועד הקמת הקרן ייבחן מחדש נושא גובה תקרת הקרן.

4.     הנהלת הקרן

4.1   תוקם ע"י הקיבוץ הנהלת קרן אשר תפקידה לנהל את הקרן

4.1.1          לרכז  פניות חברים לסיוע מכספי הקרן.

4.1.2          לדון בפניות כנ"ל ולקבל החלטות

4.1.3          לשמור את כספי הקרן.

4.1.4          להיות נאמן של חברי הקיבוץ לכספי הקרן.

4.2   חברי הנהלת הקרן יהיו

4.2.1          יו"ר – אדם חיצוני

4.2.2          עד שלושה חברי רשפים שייבחרו בקלפי 

4.2.3          ממלאי תפקידים בהנהלת הקבוץ יוזמנו לישיבות הנהלת הקרן, בהתאם להחלטת יו"ר הנהלת הקרן.

4.3   בהנהלת הקרן לא יכהנו בו זמנית קרובי משפחה ממדרגה ראשונה, או שניה.

4.4   תקופת הכהונה של חברי הנהלת הקרן תהיה 4 שנים כל אחד עם אפשרות להארכה לקדנציה נוספת אחת. ההחלפה תהיה מדורגת על מנת לשמור על רציפות  הידע.

4.5   יימסר דיווח תקופתי (לפחות אחת לשנה) לועד המנהל ולאסיפה.

4.5.1           החלטות הנהלת הקרן.

4.5.2          תזרים מזומנים של הקרן.

4.6   כפיפות לאסיפה.

4.7   עד שתקום הנהלה על פי המופיע בסעיף זה תכהן הנהלה זמנית בהרכב:יו"ר - מנהל הקהילה, מנהל/ת הרווחה בקיבוץ .

4.8   נאמן חלופי - עוה"ד של הקיבוץ יהיה הנאמן של כספי הקרן רק במקרה של ועד ממונה.

 1. תנאי סיוע

5.1   הנהלת הקרן תחליט על דרך הסיוע לחבר וכל זה בתנאים הבאים

5.1.1          החבר ובן/בת עומד בהחלטות הקיבוץ (כולל חובות כספיים לקיבוץ)

5.1.2          החבר מוכן לחשוף את כל מקורותיו הכספיים בפני ועדת הקרן  (כולל מקורות פרטיים כגון חסכונות, גמלאות, קיצבאות, תמיכות מכל סוג, נכסים מכל סוג וכד') .

5.1.3          החבר מטפל וממצה אפשרויות קבלת העזרה מגופים חיצוניים (ממלכתים ואחרים )   .

5.2   לפני הנהלת הקרן עומדת שלוש דרכים לסיוע מכספי הקרן: הלוואה; מענק; שילוב בין השניים.

 1. בקרה והוצאת כספים

6.1   הוצאת כספים מהקרן תהיה מחויבת בשתי חתימות

6.1.1          יו"ר הנהלת הקרן

6.1.2          חבר רשפים בהנהלת הקרן. אם אין חבר בהנהלה – אחד מחברי רשפים בועד המנהל שייקבע לשם כך.

6.1.3          אם אין חבר בהנהלה  - יחתום מנהל הקהילה.

6.2   הנהלת הקרן תמסור דו"ח כספי שנתי לועד המנהל ולאסיפה בפירוט הבא:

6.2.1          התקציב השנתי של הקרן.

6.2.2          הצרכים הכספיים שהופנו לקרן (כולל פניות שלא נענו).

6.2.3          הכספים שניתנו כמענקים.

6.2.4          הכספים שניתנו כהלוואות.

6.2.5          הכספים שהתקבלו בגין החזרי הלוואות וכן פיגורים בהחזרי הלוואות (אם יש)

6.3     למען הסר ספק, שמות החברים הפונים לסיוע לא יפורטו בדיווחים הנ"ל.

 1. קריטריונים לזכאות בקרן עזרה הדדית

             כל חבר הממלא את החלטות הקיבוץ יכול לפנות לקרן. להנהלת הקרן שיקול דעת בבחינת  הבקשה / הפניה תוך התחשבות בין היתר בקריטריונים הבאים:

7.1   בדיקת יכולת ההשתכרות של החבר, בת/בן זוגו ונכסיו. החבר יחתום על הצהרה מחייבת בעניין זה. נספח ב' לתקנון זה.

7.2   יכולת גיוס כספים ממקורות חוץ ע"י החבר (לדוגמא: משרד הביטחון, ביטוח לאומי, חברות ביטוח פרטיות, קרנות, קרובי משפחה, הכנסות אישיות שונות, וכו' )  .

7.3   מיצוי קבלת עזרה ממקורות חיצוניים  ( ממלכתיים  ואחרים ).

7.4   חתימת החבר על כתב ויתור סודיות. נספח ד' לתקנון זה.

7.5   קבלת חוות דעת מקצועית במידת הצורך בהתאם למהות הבקשה.

7.6   כל נתון אחר שיימצא רלוונטי לעניין ההחלטה ע"י הנהלת הקרן.

7.7   הסדר התחייבויות כספיות (כולל יתרות שליליות בחשבון החבר בקיבוץ) של החבר לקיבוץ

7.8   ייחתם מסמך רשמי מתאים בין מקבל הסיוע או המייצג אותו לבין הקרן.        חבר בחופשה לא זכאי ליהנות מהקרן.

7.9   חבר שהתקבל לחברות יהיה זכאי להנות מהקרן רק אחרי שלוש    שנות אכשרה.

7.10             חברים במעמד עצמאות כלכלית לא יהיו זכאים להנות מהקרן.

 1. דרכי עבודת הועדה

8.1   דרך הפנייה

8.1.1          הפנייה תהיה בכתב על גבי טופס סטנדרטי - ייעודי. נספח ג' לתקנון זה.

8.1.2          בפנייה יפורטו: מהות הבקשה, סכום הכסף הנדרש, המצב הכלכלי של המשפחה, לאילו מוסדות פנתה המשפחה בבקשת סיוע כספי.

8.1.3          יו"ר הנהלת הקרן, או מי מחברי ההנהלה, יפגשו עם הפונה לברור מהות הבקשה.

8.1.4          יו"ר הנהלת הקרן יציע לפונה להשתתף בדיון.

8.1.5          החבר יחתום על כתב התחייבות ( נספחים ב'  ד'  ה' לתקנון זה ) אשר ניסוחו יותאם לפי הנסיבות ובו מפורטים, בין היתר, ההתחייבויות והפרטים הבאים לפי החלטת הנהלת הקרן:

8.1.5.1    פירוט נכסים אשר בחזקת החבר לרבות נכסים שאינם נדים, חשבונות בנק, תוכניות חיסכון, קרנות השתלמות.

8.1.5.2    כתב ויתור סודיות המאפשר לחברי הנהלת הקרן להתחקות אחר נכסי החבר.

       במקרים בהם הבקשה היא בתחום הבריאות כתב ויתור סודיות   רפואית.

8.1.5.3    הצגת דו"חות תנועות כספיות בחשבונות החבר ו/או בן/בת זוגו בבנק.

8.1.5.4    התחייבות למתן ייפוי כח לטובת חברי הקרן, בנוסח המצורף כנספח ה' לתקנון זה, המייפה את כוחם לפנות לכל הבנקים לצורך בירור מצב החשבונות ע"ש שני בני הזוג, גם אם בן/בת הזוג אינו חבר קיבוץ, וע"ש ילדים קטינים.

8.1.5.5    חבר שנתבררה הצהרתו כבלתי מדויקת או שקרית יידרש להחזיר לקרן את כל שקיבל ממנה, כולל ריבית והצמדה.

8.1.6          הפנייה תוגש ליו"ר הנהלת הקרן, או למנהל הקהילה, או לאחד מחברי הנהלת הקרן.

יו"ר הנהלת הקרן  יאשר בכתב את קבלת הפנייה ואת המועד המשוער לתחילת הטיפול. האישור בכתב יהיה בתוך חמישה ימים לכל היותר ממועד קבלת הפנייה בכתב.

8.2   דרך הטיפול בפנייה

8.2.1          הנהלת הקרן תתכנס לישיבה ראשונה בתוך 30 יום, ממועד קבלת הפנייה בכתב.

8.2.2          על הנהלת הקרן להחליט אם הסיוע יינתן לחבר כמענק או כהלוואה. אם יינתן כהלוואה, אזי תקבע הנהלת הקרן את תנאי ההלוואה והביטחונות הנדרשים.

8.2.3          החלטות שהתקבלו בעניינו של חבר יועברו לידיעתו ע"י יו"ר הנהלת הקרן בתוך שבוע ימים ממועד קבלתם. בתשובה לפונה תציין הנהלת הקרן:

8.2.3.1    האם התקבלה  החלטה בעינינו של הפונה.

8.2.3.2    אם נתקבלה הבקשה כולה, או מקצתה, נו נדחתה.

8.2.3.3    שיעור הסיוע, אם הוחלט לתת אותו ופריסתו, אם הוחלט לפרסו.

8.2.3.4    האם הסיוע ניתן כמענק או כהלוואה אשר תיערך במסמך חתום.

8.2.3.5    אופן החזרת ההלוואה, אם הסיוע ניתן כהלוואה.

8.2.4          פנייה חוזרת לקרן, בעניין שנדון ונדחה ע"י הנהלת הקרן, תידון בחלוף חצי שנה ממועד ההחלטה בעניין הנדון, או לאחר שיוחלט בהנהלת הקרן שחל שינוי מהותי בנסיבות ובתנאים כפי שהוצגו בפנייה הקודמת.

8.3   דרך קבלת ההחלטות

8.3.1          כל החלטה תהיה לגופו של עניין ולא תהווה תקדים לקבלת החלטות בעניינים דומים בעתיד.

8.3.2          הנהלת הקרן תתייחס  לכל פנייה ופנייה כפנייה ייחודית, שלא כפופה לתקדימים.

8.3.3          הנהלת הקרן רשאית להסתייע בעבודתה ובישיבותיה בבעלי מקצוע רלוונטיים למהות הפנייה (במימון כספי הקרן). בעלי המקצוע שאינם חברי הנהלת הקרן לא יהיו שותפים ולא נוכחים בקבלת ההחלטות.

8.3.4          ההחלטות יתקבלו בהצבעה ובהתאם לרוב קולות חברי הנהלת הקרן, בהתאם למקרה ולא יאוחר מ- 30 יום מיום קבלת הבקשה.

8.3.5          החלטות הנהלת הקרן לא יהיו ניתנות לעירעור על ידי פניה למוסדות הקיבוץ האחרות. ניתן יהיה לערער על החלטות הנהלת הקרן במסגרת מנגנון בוררות בהתאם לתקנון הקיבוץ.

8.3.6          הנהלת הקרן תהיה חייבת לקבל החלטה בתוך שלושה שבועות מעת הגשת בקשה.

8.3.7          במקרים בהם יש צורך בהחלטה מיידית (תוך 3 ימים מהגשת הבקשה), ואין אפשרות לכנס את ההנהלה בתוך פרק זמן זה, יחליט יו"ר הנהלת הקרן האם להיענות או לא להיענות לבקש

8.3.8          במקרה שיש צורך בהחלטה מיידית תוגבל הסמכות להוצאת כספים מהקרן עד לסך של 5,000 ₪.

8.3.9          החליט יו"ר הנהלת הקרן להיענות לבקשה, יועבר סכום הכסף עליו               החליט יו"ר הנהלת הקרן למבקש מיידית, ויחשב כהלוואה בלבד, עד שיאושר סופית על ידי הנהלת הקרן. 

8.3.10      החלטות הנהלת הקרן תהיינה מוגבלות לתקופה של לא יותר מסוף השנה הקלנדארית לאחר מועד ההחלטה. לאחר תום מועד זה יידרש דיון נוסף.

8.3.11      בכל ישיבה של הנהלת הקרן ירשם פרוטוקול. בפרוטוקול ירשמו:

מועד הישיבה, המשתתפים החסרים, תיאור הפניות, תהליך קבלת ההחלטה על פי שלביו,  סיכומים והחלטות שהתקבלו ותוצאות ההצבעה, כולל מספר המצביעים בעד ונגד.

8.4   שמירה על צנעת הפרט

8.4.1          כל הדיונים וההחלטות של הנהלת הקרן בפנייה ובערעור של חבר יהיו חסויים באופן מוחלט.

8.4.2          הפרוטוקולים הדנים בעניינו של חבר, שהטיפול בעניינו הסתיים, יופקדו מידי סיום שנה למשמרת מחוץ לקבוץ אצל נאמן קרן המילואים.

8.4.3          חברי הנהלת הקרן יתחייבו בכתב על שמירת סודיות של הדיונים והאינפורמציה המגיעה אליהם כחלק מתפקידם בהנהלת הקרן.  ראה               נספח ז' לתקנון זה .

8.4.4          הנהלת הקרן תוודא בכל דרך שנראית לה כי כל מי שתהיה לו נגיעה בענייני הקרן, לרבות עובדי הנה"ח, ישמרו על סודיות מוחלטת בכל הקשור לענייני הקרן, כולל חתימה על הצהרת סודיות. ראה  נספח ז' לתקנון זה.

 1. שונות

9.1   החלטה על הקצאת הסכומים לקרן יכולה להשתנות מעת לעת ולחברים אין זכות קנויה לקבל מן הקרן סכומים כלשהם או לחייב את הקרן לשלם להם או לחבר אחר סכומים כלשהם אלא בהתאם להחלטות הקיבוץ מעת לעת.

9.2   הקשר היחיד אשר נוצר בגין החלטת הנהלת הקרן לסייע לפונה, הינו קשר בין החבר לבין ההנהלה כהנהלת הקרן וקשר זה לא יתפרש, בכל אופן שהוא, כחוזה לטובת צד ג' כלשהו.

9.3   חברי הנהלת הקרן, לרבות היו"ר שלה, לא יחויבו בכל חבות אישית בגין החלטות ההנהלה, או פעולותיה. היה ויחויבו בגין החלטות ההנהלה או פעולותיה, הקיבוץ ישפה אותם, למעט אם פעלו ברשלנות או בכוונת זדון.

הקיבוץ ידאג להחיל את ביטוח "דירקטורים" הקיים בקיבוץ גם על חברי הנהלת הקרן.

9.4   במידה והפונה יקבל החזרים מגורמים חיצוניים כגון:

ביטוח רפואי, ביטוח לאומי, גיוס תרומות וכיו"ב – יחזיר לקרן עד גובה התמיכה שקיבל, כולל נכסים שלא היו זמינים קודם לכן.

9.5   חבר אשר קיבל כספים מהקרן כהלוואה, יחתום על הסכם ברור ומחייב על  החזר ההלוואה.

10.  נספחים

10.1            נספח א'.  היטל למימון פעילות הקרן לעזרה הדדית.

10.2            נספח ב'.  הצהרת הון.

10.3            נספח ג'.  טופס בקשה סטנדרטי

10.4            נספח ד'.  ויתור סודיות חשבונות בנק ובריאות. 

10.5            נספח ה'.  כתב התחייבות ליפויי כח למעבר על חשבונות הבנקים.

10.6            נספח ו'.   החלטת אסיפת הקיבוץ להבטחת הכנסה

10.7            נספח ז'.   הצהרת סודיות.

10.8            נספח ח'.  רשת בטחון. החלטת אסיפה.

             10.9       נספח ט'.   דמי אבטלה.


נספח     א'

קרן לעזרה הדדית

( על בסיס החלטות הועד והאסיפה. מעודכן. )

1.       מוקמת קרן לעזרה הדדית.

2.       מטרת הקרן – הבטחת רמת חיים אפשרית לחברים שנקלעו למצבים ייחודיים.

3.       תפקידי הקרן – פתרון בעיות ברמה האישית לחברים

א.      הוצאות בריאות יוצאות דופן

ב.      מימון הבטחת הכנסה שלא מכוסה על ידי המוסד לביטוח לאומי

ג.      מיקרים בלתי צפויים.

4.       מקורות הקרן

א.    מס עזרה הדדית  בהתאם להחלטות מוסדות הקיבוץ.

ב.     תמיכות מגופים חיצוניים

5.       התנהלות הקרן

א.      הכנסות

1)  בכל שנה יקבע גובה  מס עזרה הדדית במסגרת התוכנית השנתית  שתאושר באספה הכללית.

א)            חברים המטופלים בבית הסיעודי משוחררים מההיטל.

ב)            חברים שהכנסתם החודשית ברוטו, נמוכה משכר המינימום ומשכורתם נתמכת על ידי "רשת הביטחון" בקיבוץ  משוחררים מההיטל גובה ההיטל 1.5% מהכנסתו

2)   הכנסות שונות.

ב.      הוצאות -  מימון פעילות הקרן .

ג.       השימוש לביצוע מטרות הקרן יהיה אפשרי רק אם קיים כיסוי כספי בקרן.

על מנת להבהיר – באם לא יהיו כספים בקרן – אם כתוצאה מאי תשלום על ידי החברים ואם מצרכים העולים על ההכנסות – פעולות הקרן לא תבוצענה , אלא במידה ויוזרם כסף נוסף על ידי החברים.

6.       הקרן תנהל על ידי ועדה ציבורית

      א. הרכב הועדה :

1)       יו"ר-   מנהל הקהילה .

2)       שלושה חברי רשפים שייבחרו בקלפי

ב.      נוהלי העבודה. עם הקמת הועדה היא תציע נוהל עבודה מסודר.


נספח     ב'

 

קיבוץ רשפים – הצהרה על נכסים והכנסות - גיל עבודה

 

 

אנו הח"מ __________  ת. ז. ___________ו - ____________  ת. ז. ___________

מצהירים כי ידוע לנו שעפ"י החלטות הקיבוץ, תנאי לבחינת בקשתנו לקבלת השלמות,

או סכומי כסף אחרים מהקיבוץ  -  הוא מתן תצהיר על נכסים והכנסות שיש לנו

 ועל כן אנו מצהירים בזאת בכתב כלהלן:

 

1.                   אנו מצהירים בזאת כי אין לנו הכנסות מהסוגים המפורטים להלן, פרט להכנסות המדווחות להלן, ופרט להכנסה המדווחת להנהלת הקיבוץ.

2.                   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל אנו מצהירים כי ברשותנו אין/יש הכנסות מהסוגים המפורטים להלן:

            

* פיצויים ממקור כלשהו;

אין

 

יש. פרוט ____________

* קיצבה או גימלה ממקור כלשהו; 

  (לא כולל: משהב"ט 

    ו/או קצבת שארים מבטל"א)

 

אין

 

יש. פרוט ____________

* פנסיה;

תכנית פנסיונית, קרן גמל, ביטוח מנהלים, פנסיית שארים או כל הכנסה פנסיונית אחרת

אין

 

יש. פרוט ____________

* תשלומים מחברת ביטוח;

אין

יש. פרוט ____________

 

* תשלום חודשי או אחר מכל

   מקור שהוא;

 

אין

יש. פרוט ____________

* תשלום חודשי או אחר מכל

  מקור שהוא;

 

אין

יש. פרוט ____________

* דמי שכירות;

 

אין

יש. פרוט ____________

* הכנסות מעסקים;

 

אין

יש. פרוט ____________

 

 

 


   3. אנו מצהירים בזאת כי אין ברשותנו נכסים או הון מסוג כלשהו            

                     מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אנו מצהירים כי

                     אין/יש ברשותנו נכסים מהסוגים המפורטים להלן:

 

  יש. פירוט________

אין

 

* דירת מגורים;

  יש. פירוט________

אין

 

* זכויות מקרקעין;

  יש. פירוט _______

אין

 

* כלי רכב;

  יש. פירוט _______

אין

 

* חשבונות בנק (לרבות קרנות

  השתלמות, קופות גמל, אג"ח,

  פק"מ, מניות, ניירות ערך וכו')

 שהסכום הכולל בהם עולה

 על 50,000 ש"ח;

 

3.                   יש להמציא  אסמכתאות בנוגע להרכב חשבונות הבנק שלנו ולאפשר לוועדה לבדוק את נכונות הצהרותינו.

 

4.                   היה ותעמוד לרשותנו הכנסה מעבודה או תחליף עבודה ו/או כל הכנסה אחרת

             ו/או נכסים כלשהם נודיע על כך להנהלת הקיבוץ ללא דיחוי.

 

5.                   ברור לנו במידה ויסתבר שהצהרותינו דלעיל, או מי מהן, כוזבות,

              תבוטל מיידית זכאותנו לקבלת כספים מהקיבוץ ,

              ויהיה עלינו להשיב לקיבוץ את כל הסכומים שקיבלנו כהשלמות שונות ,

              בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ריאלית,

              וזאת מבלי לגרוע מזכותו של הקיבוץ לנקוט בכל צעד אחר כפי שימצא לנכון.

            

            

            

 

 

לראייה באנו על החתום:

 

 

תאריך ___________

 

חתימה___________

 

חתימה___________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח     ג'

 

טופס בקשה סטנדרטי

 

                                                                                                                16.12.05

                                                                                                               ע. הדדית -  3123

לכבוד  :   יו"ר הנהלת הקרן לעזרה הדדית בקיבוץ רשפים

 

             הנידון:  פנייה לדיון בהנהלת הקרן לעזרה הדדית

 

 

       שם :     _____________      ______________

                            פרטי                                    משפחה

 

 

    לחברי הנהלת הקרן , שלום !

 

אני/אנחנו מעוניין/מעוניינת/מעוניינים ,  כי הנהלת הקרן תדון בעינייני/ו

 

 1. הנושא

א.      בקשה לרשת בטחון.

ב.      בקשה להבטחת הכנסה

ג.        בקשה לדמי אבטלה.

ד.      בקשה לסיוע בהעסקת עובד זר/ הוצאות סיעודיות/ רפואיות.

ה.      בעייה ייחודית בהתנהלותי / המשפחה.

*  סמן בעיגול  את הנושא הרלוונטי.

 

 1. פרטים על עבודתי/נו

 

א.      מקום העבודה                  _____________________________  .

 

ב.      גובה שכר הברוטו החודשי (פירוט 12 חודשים אחרונים) ____________ .

 

ג.        היקף המשרה                  מלא.   חצי.   רבע.    אחר _______ . (סמן/ני בעיגול) .

 

 

 

             בן/בת הזוג

 

ד.      מקום העבודה                  _____________________________  .

 

ה.      גובה שכר הברוטו החודשי (פירוט 12 החודשים האחרונים) ____________  .

 

ו.        היקף המשרה                  מלא.   חצי.   רבע.    אחר _______ . (סמן/ני בעיגול) .

 

 1. פנייה וטיפול מול מוסדות ארציים ואזוריים

א.      מחלקת רווחה במ.א. מנשה.              כן / לא .

 

ב.      ביטוח לאומי     .                                כן / לא .

 

ג.        אחר. פרט......

 

 

 

 

 

 

 1. פירוט הבקשה

א.      מהות הבקשה

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ב.      סכום הכסף הנידרש

 

 

 

 

 

 1. מעוניין להשתתף בישיבת הנהלת

 

 1.  הקרן שתדון בענייני .    כן / לא  (סמן בעיגול )   .

 

 1. מצורפים בזה נספחים

א.      הצהרת הון

ב.      ייפוי כח לעבור על חשבון הבנק שלי/נו.

ג.        כתב התחייבות

 

 

       

 

 

שם :     _________      __________     ______        ________

                  פרטי                           משפחה               חתימה                    תאריך

 

 

שם :     _________      __________     ______        ________

                  פרטי                           משפחה               חתימה                    תאריך

                                                                       .

 

 

העתקים :

ת.א.

ת. קרן לעזרה הדדית

 

 

 

 

 

 

 

נספח     ד'

 

ייפוי כח לעבור על חשבון הבנק של המבקש וויתור סודיות

 

אני הח"מ  מאשר להנהלת הקרן לעזרה הדדית לבדוק את חשבון/ות הבנק שברשותי ואני מוותר על הסודיות במקרה  זה.

 

כל מידע  הנוגע לאישור זה  ישאר אך ורק   בהנהלת הקרן לעזרה הדדית בלבד ולא יועבר לכל גורם אחר.

 

 

 

שם המאשר :                                               ת.ז. _____________

 

 

חתימה: _______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח     ה'

 

כתב התחייבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח     ו'

 

הבטחת הכנסה  לחברים  בגיל עבודה  

 ( על בסיס החלטות הועד המנהל )

ההחלטה מנסה להידמות לחוק הבטחת הכנסה על פיו מתנהל הביטוח הלאומי לאזרחי ישראל.

 

 1. כללי

       תהיה זכאות להבטחת הכנסה לחברים שהכנסתם אינה מספקת ,

       מיצו את האפשרויות למציאת מקום עבודה  והגישו בקשה על כך לקיבוץ.

 

 

 1. ביקש חבר הבטחת הכנסה – תדון בכך ועדת ניהול הקרן לעזרה הדדית.

 

 

 1. תנאי זכאות

 

א.      חברים מעל גיל 35                                        (בביטוח לאומי  -  25 ) .

 

ב.      וותק קיבוץ – לפחות 10 שנים                      (לא קיים בביטוח לאומי) .

 

ג.        רציפות מגורים ברשפים – לפחות שנתיים      

                    (דומה לדרישת ביטוח לאומי למגורים בישראל).

 

ד.      סיבות לזכאות ( דומה לנוהלי הביטוח הלאומי )  :

1)       חוסר עבודה . לאחר שעשה מאמצים למציאת עבודה.

2)       עבודה בשכר נמוך .

                     לאחר שעשה מאמצים למציאת עבודה בהשתכרות גבוהה יותר

                     ולא מצא.

3)       מחלה ארוכה (מעל 30 יום) .

4)       חד הוריות עם ילד עד גיל שנתיים

 

 

ה.      מקבל הבטחת הכנסה היוצא לחו"ל –

              אינו זכאי לקבל הבטחת הכנסה בזמן שהותו בחו"ל

              ובמשך 3 חודשים נוספים לאחר חזרתו מחו"ל      ( קיים בביטוח הלאומי)

 

ו.        מקבל הכנסה שאינו מתגורר ברשפים  -  יותר משבועיים  -

             אינו זכאי לקבל הבטחת הכנסה בזמן העדרותו ( לא קיים בביטוח הלאומי)

 

ז.       הזכאות להבטחת הכנסה תהיה אחרי תקופה של

                  חצי שנה  לפחות חיפוש עבודה.

 

ח.      הופעה סדירה בלשכת העבודה בתדירות של פעם בשבועיים לפחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      גובה הבטחת הכנסה חודשית  ( בהתייחס לתקנות הביטוח הלאומי. שקלים חדשים. )  :

 

                                                                             עד גיל 55       גיל 55 עד גיל גימלא       סכומים לרשפים

                                                                          (ע"פ בטל"א)           (ע"פ בטל"א)        (מגיל 35 עד גיל גימלא)

 

א.      יחיד                                     1,337                   1,671                               1,700

 

ב.      זוג                                        1,838                   2,508                               2,700

 

ג.        זוג + ילד                              2,005                   2,908                               3,000

 

ד.      זוג + 2 ילדים ויותר             2,240                   3,304                               3,400

 

ה.      רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה

1)              + ילד אחד            2,240                  2,677                               2,700

2)              + 2 ילדים ויותר   2,607                   3,346                              3,400

 

                    ו.   הערות:

·         במידה וקיימות הכנסות – מעבודה, עבודת בן זוג, מזונות, פנסייה, אחר...

      הכנסות אלו ירדו מגובה הבטחת ההכנסה.

·         ילדים לצורך הבטחת הכנסה – הם ילדים עד גיל 18 .

 

 

 1. תקופת הזכאות ובקרה.

 

א.      הקיבוץ רשאי לבדוק בכל עת, את זכאות החבר להמשך קבלת הבטחת הכנסה

 

ב.      תקופת האישור – עד ששה חודשים.

 

ג.        חבר שמעוניין להמשיך בהסדר מעבר לחצי שנה יבקש בקשה נוספת.

 

 

6.       המקור לעלויות תשלומי הבטחת הכנסה  - קרן לעזרה הדדית

                    באם הגבייה למימון הקרן לעזרה הדדית לא מספקת -

                    העלות תהיה על הקהילה  כשהמקור היטל הקהילה.

  גובה היטל הקהילה יותאם לסך השימושים.

 

 

   7.    עזרה ועבודה בקהילה לעת עזרה כספית

                          חברים הנעזרים בקהילה להבטחת הכנסה –

                    יהיו מחוייבים בעזרה לקהילה על פי דרישות ההנהלה

             בנושאים כמו נוי, תרבות, חגים , חינוך, אחר…

 

8.       הצהרת הון.

                          חבר הזכאי להבטחת הכנסה – במידה וידרוש הבטחה זו –

                    הבקשה תלווה בהצהרת הון של החבר

 

 

 

 

 

 

 

נספח     ז'

 

הצהרת סודיות

 

 

 

                                                                                                                                                  ‏4 בדצמבר, 2005

                                                                                                                                                  ע. הדדית -  3078

 

 

 

 

ה צ ה ר ת     ס ו ד י ו ת

 

 

 

 

דיוני צוות הניהול של ה"קרן לעזרה הדדית" עוסקים בצרכי הפרט.

 

החלטות הצוות עוברות כפעילות שיגרה, דרך הנה"ח והמזכירות.

 

 

 

הנני מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת לשמור על סודיות מלאה

וכן לא למסור לצדדים שלישיים כל המידע העובר ו/או  דרכי,

העוסק בענייני ה"קרן לעזרה הדדית"

לרבות מידע אישי ו/או כספי ו/או רפואי ו/או כל מידע אחר,

הקשור במי מחברי רשפים ו/או בני משפחותיהם.

 

 

 

 

 

המצהיר/ה:

 

 

 

____________        _____________      _____________     _____________

שם פרטי                     שם משפחה                 חתימה                       תאריך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח     ח'

 

                                                           רשת ביטחון         

 

                                                        

1.       גובה רשת בטחון חדשית במושגי שכר ברוטו.

א.      ליחיד 3,300 ₪ לחודש (גובה שכר הברוטו).

ב.      לזוג    6,000 ₪ לחודש.

ג.        על כל ילד עד גיל 18 זכאות נוספת של 500 ₪ לחודש.

ד.      סך הכנסות החבר , או הזוג

      לא יעלו על הסכומים הנ"ל כתוצאה מההשלמה לרשת הבטחון.

 

2.       רשת הבטחון היא משפחתית – כולל הילדים.

 

3.       הזכאות לרשת בטחון ניתנת לכלל החברים עובדים.

 

4.       זכאות לרשת בטחון לחברים בגיל העבודה.

            גובה רשת הבטחון נגזר מהיקף המשרה של הבוגרים במשפחה.

במידה ואחד מבני הזוג לא עובד , או עובד חלקית,

הזכאות לרשת בטחון משפחתית תהיה הממוצע של שני בני הזוג

ותיגזר מסך חלקי המשרה של בהמשפחה (בני זוג או בודד/ת).

 

 

דוגמאות :

 

דוגמא א' :

*  שני בוגרים עובדים מלא. למשפחה שני ילדים עד גיל 18

*   זכאות בגין הבוגרים       6,000 ₪

                                                       *  זכאות בגין הילדים     1,000 ₪  (500 ₪ לילד)

*  סך הזכאות    לרשת בטחון               7,000 ₪

*  חיבור שכר הברוטו של המבוגרים     6,800 ₪

*  השלמה                                               200 ₪.

 

 

דוגמא ב'

*  שני בוגרים. למשפחה שני ילדים עד גיל 18.

 *  זכאות בגין הבוגרים      6,000 ₪.

 *  זכאות בגין הילדים        1,000 ₪  (500 ₪ לילד).

*  סך הזכאות    לרשת בטחון               7,000 ₪

*  אחד מהבוגרים עובד ומקבל             3,400  ₪ ברוטו בחודש.

*  סך       הזכאות                                  3,500 ₪ לחודש

                                                           (7,000 זכאות . היקף משרות של שני בני הזוג 50%)

*  השלמה                                  100 ₪.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.       חברים המקבלים קצבת נכות מהביטוח הלאומי

 

א.      חברים שמוכרת להם נכות של 75% ומעלה

      זכאים לרשת בטחון מלאה

 

ב.      חברים שמוכרת להם נכות בגובה שבין 60% ל 75%

      יעבדו לפחות חצי משרה כתנאי לזכאות  לרשת בטחון

 

ג.        חברים שמוכרת להם נכות של פחות מ 60%

      יעבדו משרה מלאה כתנאי לזכאות לרשת בטחון.

 

6.       זוג המורכב מגמלאי,     ושאינו גמלאי וזכאי (זה שאינו גמלאי ) להבטחת הכנסה

גובה רשת הבטחון של הזוג  יהיה 5,000 ₪ לחודש

 

7.       לצורך חישוב ההשלמה לרשת הבטחון ילקחו בחשבון

      כל הכנסות החבר מעבודה, קצבאות שונות, שכ"ד, פיצויי פיטורין, דמי מזונות,אחר...

 

 

8.       תנאים לקבלת רשת בטחון:

 

א.      בקשה לקבלת רשת בטחון. הבקשה תוגש בכתב על גבי טופס מתאים

      ותחודש פעם בשנה עד סוף ינואר של אותה שנה.

 

ב.      לבקשה יצורף תצהיר על יכולת כספית ("הצהרת הון").

 

ג.        העברת כל ההכנסות לקיבוץ.

 

ד.      במקרה של עבודה אצל קרוב משפחה , או מי מטעמו,

       אין זכאות לרשת בטחון, אלא באישור מיוחד.

 

ה.      מסמכים רשמיים המציגים את הכנסות החבר.

       ללא הצגת מסמכים כנ"ל אין אפשרות לחשב את גובה ההשלמה

       ולכן לא תשולם השלמה.

 

 

9.       צוות רשת בטחון, יהיה הנהלת הקרן לעזרה הדדית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

נספח     ט'

 

                   דמי אבטלה

                                             ( על בסיס החלטות הועד המנהל )

 

 

1.       במידה וחבר פוטר מעבודתו ברשפים , שלא ביוזמתו, 

      יהיה זכאי להכנסה של 71% מגובה ההכנסה הקודמת.

 

2.       גובה הכנסה קודמת יחושב על פי ההכנסה הממוצעת

      ב 6 חודשים שלפני הפסקת העבודה.

 

3.       החלת   התשלום   -   מהחודש העוקב למועד הפסקת העבודה.

 

4.       תקופת התשלום    -   עד שתימצא עבודה חלופית ולא יותר מ 6 חודשים.

                               

5.       המקור לעלויות תשלומי דמי אבטלה  - קרן לעזרה הדדית

                      באם הגבייה למימון הקרן לעזרה הדדית לא מספקת -

                       העלות תהיה על הקהילה  כשהמקור היטל הקהילה.

       גובה היטל הקהילה יותאם לסך השימושים.

 

        6.    עזרה ועבודה בקהילה לעת עזרה כספית

                            חברים הנעזרים בקהילה ל  דמי אבטלה –

                      יהיו מחוייבים בעזרה לקהילה על פי דרישות ההנהלה

               בנושאים כמו נוי, תרבות, חגים , חינוך, אחר…