Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

סיכום שנת 2012 - פעילות צוות פיתוח קהילתי

שלום

מידע זה מסכם את הפעילות ברשפים הקשורה לפיתוח הקהילתי ברשפים, השנה פעלנו במספר מישורים, כבכול שנה הגדרנו יעדים שנתיים לטיפול והגשנו המלצות לביצוע בהנהלה.

ניסינו לתת מענה פרטני לכול אחד מהמצטרפים החדשים לצד תמיכה לבעלי תפקיד בסוגיות הקליטה והקהילה. בפועל חווינו את ההשלכות הנובעות מעצם קיום תהליך כה מורכב בקהילה, התמורות בחצר הקיבוץ נראות בכול, רשפים עובר תהליך עמוק של שינוי פיזי, קהילתי ואישי.

השנה במספרים:

  • 17 חברים חדשים הצטרפו לקיבוץ.
  • 14 ילדים הצטרפו לקהילה
  • 8 משפחות נמצאות בתהליכי תכנון ביתם.
  • 2 בתי קבע עומדים לקראת סיום הבניה בשטח המחנה.
  • 4 בתי קבע נמצאים בשלבי בניה שונים.
  • עשרות משפחות נוספות ביקרו אותנו, בכוונה לבדוק אפשרויות קליטה.

פיתוח כלפי פנים

התוכנית לשנים הקרובות היא העצמה קהילתית.
בתקופה האחרונה נערכה סדרת פגישות עם שי בן-יוסף והיחידה לפיתוח קהילתי במועצה על-מנת ללמוד על האתגרים של רשפים בעתיד ואופן ביצוע התהליך. באופן ברור וחזק עלה הפוטנציאל הרב שיש ברשפים ובאנשים המרכיבים את הקהילה והמרחק הגדול בין רצוי למצוי.
הטיפול בקהילה ובחברה מצריך שינויים בסדרי עדיפויות והפניית המשאבים לכך. הצוות המארגן הגיש בתחילת חודש פברואר את המלצתו להנהלה.
היעדים שלנו כקהילה הם רבים ומגוונים: תחומי הקהילה והפרט, הטמעת תהליכים, פריצת מעגלי שייכות ולקיחת מנהיגות מצד החברים מחייבים אותנו לחשוב ולפעול באופן שונה. רשפים נמצא בנק' משמעותית, התחום הקהילתי פועל בכפיפה אחת עם המשק העסקי, ניזון ממנו ומפרה אותו ביחסי גומלין.
החברים והקהילה הם מנוע הצמיחה שלנו.

בברכת חג-שמח,
צוות הפיתוח הקהילתי
יוסי, מירי ל, מרגלית, רחל, מירי כ, עמוס

אפשר לפנות בדוא"ל לצביה
-

לדף הבית