Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

לחברים שלום!

האתגר של רשפים הינו שמירה על רצף דורי, המשכיות וצמיחה דמוגרפית. במשימה זו אנו עסוקים תקופה ממושכת ובאינטנסיביות רבה.

הוקם צוות מתנדב שלומד את הנושא באמצעות מלווה קהילתית מטעם המועצה, שהכין תוכנית רב-שנתית לקליטה בקבוץ. הצוות פועל על ציר הזמן במספר מישורים מול קהלי יעד שונים. נערך כנס בנים, התקיימו מפגשים עם משפחות רבות וגם לקחנו חלק בפעילויות המועצה האזורית ועם החטיבה להתיישבות. כל זאת כדי לממש את האתגר המשותף של הקיבוץ.

בימים אלו אנו עומדים לקלוט לחברות שבעה (7) חברים, לאחר שבשנת 2010 קלטנו שמונה (8) חברים. תהליך קליטה של משפחה לקיבוץ מתחיל במפגש עם צוות הקליטה של הקיבוץ שמטרתו הכרות ובדיקת ציפיות הדדיות בין המועמד והקיבוץ. בהמשך הנקלטים עוברים אבחון שבסופו המלצה המהווה גורם בהחלטה לקבלה לחברות. בהמשך נערכת הכרות הדדית עם מוסדות שונים: מוסדות הקיבוץ, מערכת החינוך המקומית והאזורית, גורמי תעסוקה וכו'. במקביל לכך, המשפחות מוזמנות לארועי חברה ותרבות, כדי להכיר האחד את השני באופן בלתי-פורמאלי. לכול מצטרף מוצמדת משפחה מלווה.

לקראת סיום התהליך, מתקיימת וועדת קבלה, שבודקת האם להמליץ לקהילה קבלה לחברות של המועמדים - באגודה השיתופית.

במציאות של ימינו, תהליך הקבלה לחברות בקיבוץ הוא שונה מבעבר, ומתבסס על איסוף נתונים ע"י צוות הקליטה ובהמלצת וועדת הקבלה השוקלת לעומק את הנתונים שבידיה.

לאור כל זאת אנו ממליצים לקבל לחברות את המועמדים הבאים:

ובנוסף אנו מודיעים על שינוי מעמד מחברות במסלול נדחה למעמד של חבר של:

הקלק על השם כדי לראות מידע כללי שנמסר ע"י המועמדים

צוות פ.ת.ק
וועדת הקבלה

אפשר לפנות בדוא"ל לצביה

-

לדף הבית