Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

חברים חדשים

התקבלו לחברות באוקטובר 2018

החברים החדשים

התקבלו לחברות באוגוסט 2018

החברים החדשים

התקבלו לחברות ביוני 2018

החברים החדשים

התקבלו לחברות בפברואר 2018

החברים החדשים

התקבלו לחברות בספטמבר 2017

החברים החדשים

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

התקבלו לחברות בינואר 2017

החברים החדשים

התקבלו לחברות ביוני 2016

החברים החדשים

התקבלו לחברות באפריל 2016

החברים החדשים

התקבלו לחברות בנובמבר 2015

החברים החדשים

התקבלו לחברות באוקטובר 2015

החברים החדשים

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

התקבלו לחברות בינואר 2015

החברים החדשים

התקבלו לחברות בנובמבר 2014

החברים החדשים

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

התקבלו לחברות באוקטובר 2014

החברים החדשים

התקבלו לחברות בינואר 2014

החברים החדשים

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

התקבלו לחברות במרץ 2013

החברים החדשים

התקבלו לחברות בדצמבר 2012

החברים החדשים

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

התקבלו לחברות ביולי 2012

החברים החדשים

התקבלו לחברות בינואר 2012

החברים החדשים

התקבלו לחברות בנובמבר 2011

החברים החדשים

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

התקבלו לחברות בדצמבר 2010

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

  • שי דולינגר
  • עוז ורמלי
  • עינב פורמן
  • עינבר מזרחי

התקבלו לחברות ביולי 2010

החברים החדשים

  • לירון רוזנבלום

חברים שעברו ממצב חברות נידחית לחברות מלאה

  • נועם רוזנבלום
  • לירון לוי טירם

שאלות אפשר להפנות בדוא"ל למזכירות

-

לדף הבית