Home -

יובל לרשפים
לקט סיפורי המקום

Jubilee שער ראשון: ימי בראשית
 1. מיומן הנקודה
 2. דע את אשרפיה
 3. עם ההתיישבות
 4. מכה שלא כתובה בספרים
 5. בראשית היתה הפלחה
 6. חריש בנגב
 7. ראשיתו של גן הירק
 8. איך הקימונו את ענף הדיג
 9. המאבטח המדליק
 10. חוויה טראומטית
 11. שיוויון נוסח 1948 ברשפים
 12. המילדת
 13. רסיסי זיכרונות
שער שני: עוד נמשכת השרשרת
סיפורים מהווי קליטת ההשלמה הארגנטינאית
 1. מהנמל אל הקיבוץ
 2. פרופסורים במגדל התחמיץ
  הבחורות עם ה"שפק"
 3. אמבטיה של חלב וראש של ילד בצינור
 4. מעשה בשרוכי נעליים ואמצעי מניעה
  תמיד יש פעם ראשונה
 5. שומר הלילה נפל בפיילה
  הרעב הגדול
 6. פילו ואני מול הלגיונרים הירדניים
  על כלבים ומחבלים
 7. הבובה - קיטו
שער השלישי: דור ההמשך
פרקי הווי ואירועים כפי שמשתקפים מסיפורי הבנים הראשונים
 1. העופר הקטן
 2. מעשה בעץ שיזף
 3. שחורקה הפרדה
 4. ההשתוללות הגדולה
 5. סוכריות מחלב
 6. "חופש שינה"
 7. טיול אחד עם אבא

 


דף הבית