Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

logo

שיחת קיבוץ תתקיים ביום שלישי 22/1/19 שעה 20:00 במועדון לחבר

הנושאים:

  1. קבלה לחברות
  2. אישור דוחות כספיים לשנת 2017 – מוזמן רו"ח יעקב זיו מברית פיקוח.
  3. הצגת תכנית משק עסקים וקהילה לשנת 2019. במסגרת הדיווח יסקרו פרויקטים חדשים.
  4. אישור רו"ח ברית פיקוח לשנת 2019.

להתראות בשיחה

אין שידור


 
-

 

 


לדף הבית