Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

logo

15/7/2018

לחברים שלום;

הנכם מוזמנים לשיחת קיבוץ שתתקיים

ביום רביעי 18/7/18
שעה 20:00
במועדון לחבר
 
בנושא: בחירת ועד הנהלה.

עם סיום כהונתו של וועד ההנהלה (נבחר לשנה) יש לבחור וועד הנהלה חדש והפעם לאחר שרשם האגודות אישור את התקנון של רשפים ועד ההנהלה יבחר ל – 3 שנים. ההצבעה בקלפי תתקיים במועד שיפורסם אחרי השיחה.

להלן רשימת החברים שהציגו את מועמדותם לוועד ההנהלה (לפי א' ב')

  1. אזולאי איציק
  2. גדיש אורן
  3. האן אתי
  4. וילק ניר - חבר הנהלה
  5. יפלח הלה
  6. כפרי מתן - חבר הנהלה
  7. לבנה מירי - חברת הנהלה
  8. להב עומר - חבר הנהלה
  9. לוי ארז - חבר הנהלה
  10. מילניצקי רונן

מתוך הרשימה יש לבחור עד 7 חברים/ות.
(פתק שיסומנו בו יותר מ - 7 מועמדים יפסל)

ועדת שיחה


 
-

 

 


לדף הבית