Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

25/6/18

דף מידע בנושא בחירת חברי וועד הנהלה

לחברי וועד ההנהלה יש אחריות עליונה לנעשה בקבוץ. וועד ההנהלה תפקידו לקבוע מדיניות, מטרות ולאשר ביצוע תכנית עבודה כולל תקצוב ולפעול על פיה. מי שמעוניין להיות חבר הנהלה חייב להשתתף בפגישות באופן קבוע ופעיל .

מתוך כתב המינוי:

מטרה:

  1. קידום איכות החיים ורמת החיים של הקהילה וחבריה.
  2. גיבוש אסטרטגיה לבניית תשתית כלכלית איתנה לקיבוץ.
  3. קיום בקרה מערכתית על פעילויות הגופים בקהילה ובעסקים.
  4. לפעול למען הגדלת הכנסות הקהילה.

.1 כללי.

בחודש הקרוב תסתיים תקופת כהונתם של חברי וועד ההנהלה שנבחרו בקלפי לפני שנה.
להלן הנחיות והסברים לעניין בחירת וועד ההנהלה. וועד ההנהלה החדש יבחר לכהונה של 3 שנים .

2 . הגשת מועמדות לוועד ההנהלה

חברים המעוניינים להגיש את מועמדותם לוועד ההנהלה יגישו את מועמדותם, למשאבי אנוש ,בכתב על גבי הנספח הרצ"ב.
מועד סופי להגשת המועמדות: יום שלישי ה – 10.07.18

.3 הליך הבחירות

במהלך חודש יולי תפורסם רשימת המועמדים. במהלך חודש יולי נקיים שיחת קיבוץ והצבעה בקלפי על בחירת וועד ההנהלה .

שמעון דיגה
משאבי אנוש
ק. רשפים


נספח 1

הגשת מועמדות לוועד ההנהלה בקיבוץ רשפים

אני______________________ מבקש להציג את מועמדותי לוועד ההנהלה.

________________
חתימה 
-

 

 


לדף הבית