Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לקראת הצבעה בקלפי

21/6/17

חברים וחברות – המהלכים המובאים לאישורכם נועדו לייצור מתווה בו יבואו לידי ביטוי זכויותיהם של החברים הוותיקים לצד קליטת חברים חדשים לחברות בקיבוץ. על כן ההשתתפות של כל אחד מכם באסיפה הכללית וכמובן בהצבעה היא חשובה מעין כמוה וחיונית לאישור תיקון התקנון, הקמת קרן המילואים ותקנון הקרן לעזרה הדדית והסדר לסיפוק צרכים מיוחדים ולהצלחת המהלך כולו.


 
-
 
ההצבעה בקלפי תתקיים ביום שישי 23/6/17.
הקלפי תיפתח בשעה 07:00 ותינעל בשעה 18:00.
הקלפי תוצב במרכול.
 
-

 
 1. תיקון תקנון הקיבוץ – אישור סעיפים בתקנון אשר הקיבוץ התבקש לתקנם על ידי המחלקה המשפטית ברשם האגודות השיתופיות. אשור נוסח התקנון המוצע המתוקן יהיה בהצבעה בקלפי וכן תקוים הצבעה בקלפי נדחית ככל ולא ישתתפו בהצבעה הראשונה לפחות 66% מחברי הקיבוץ (העתק נוסח תיקון התקנון המוצע, לאחר הטמעת הסעיפים שתוקנו כאמור חולק לחברים).
  כזכור מזה כשנתיים אנו עמלים על ניסוח הצעה לתיקון תקנון הקיבוץ. בוצע תהליך חשיבה מעמיק ויסודי, התקיימו דיונים בהנהלת הקיבוץ אשר גיבשה הצעה לתיקון התקנון.
  נוסח ההצעה לתיקון התקנון פורסם לחברים. במסגרת ערבי הסברה שהתקיימו, הוצג נוסח ההצעה לתיקון התקנון, ניתנו הסברים לחברים ונשמעו הערות והצעות לשינוי ולאחר תהליך ארוך של שיח עם החברים, בוצעו שינויים ותיקונים ועובד נוסח הצעה לתיקון תקנון אשר אושר על ידי החברים בהצבעה בקלפי.
  נוסח תיקון התקנון שאושר על ידי החברים הובא לאישור רשם האגודות השיתופיות אשר לאחר תהליך ארוך של הידברות, המחלקה המשפטית דרשה מאתנו לבצע תיקון במספר סעיפים בתקנון אשר מובאים עכשיו לאישור אסיפת החברים.
  תיקון תקנון הקיבוץ מסדיר עניינים חשובים ביותר לעתידו של הקיבוץ הנוגעים למעמדו של החבר, זכויותיו, הסדרי קליטה, שיוך מגרשים וכללי ניהול עדכניים.
   
 2. קרן מילואים להבטחת זכויות חברי רשפים – החלטת אסיפה בדבר הקמת קרן המילואים ואישור תקנונה של הקרן.
  יעוד קרן המילואים הוא לנהל את הקרנות הייעודיות ("מגירות" בקרן המילואים) שנועדו להבטיח את הזכויות הסוציאליות והחברתיות של חברי הקיבוץ כמתחייב מתקנות הערבות הדדית, תקנון הקיבוץ והחלטותיו.

  קרן המילואים תנהל את הקרנות הבאות:
  • כספים שנועדו לתשלום קצבת פנסיה לחברים הזכאים על פי הוראות החלטת הקיבוץ בדבר הסדרי פנסיה ברשפים.
  • כספים שנועדו להספקת צרכים של חברים סיעודיים על פי הוראות החלטת הקיבוץ בדבר הסדר טיפול סיעודי לחברי קיבוץ רשפים.
  • כספים שנועדו להשלמת הספקת צרכים מיוחדים לתלויים בחברי קיבוץ שהם בעלי צרכים מיוחדים.
  • כספי הקרן לעזרה הדדית.
  קרן המילואים תשמש "כלי תפעולי" ליישום החלטות הקיבוץ שאושרו זה מכבר (לענין הפנסיה והסיעוד) וכן בהתאם לתקנון קרן עזרה הדדית והכללים לסיפוק צרכים מיוחדים, המובאים לאישור במועד הצבעה זו .
   
 3. אישור הנוהל בדבר "כללים בנוגע להשלמת הספקת צרכים מיוחדים לתלויים בחברי קיבוץ שהם בעלי צרכים מיוחדים" ("הסדר סיפוק צרכים מיוחדים").
   
 4. אישור תקנון קרן עזרה הדדית.

השלמת אישור התקנונים וכללים זהו רגע מאוד משמעותי וחשוב הן לקיבוץ ולעתידו והן לחברי הקיבוץ כפרטים. זהו מהלך שבראש וראשונה נועד למענכם - חברי רשפים ולמען עתידכם.

הרוב הנדרש לאישור הנושאים שעל סדר היום:

 1. כדי לאשר את תיקון התקנון והקמת קרן המילואים ותקנונה נדרש שלפחות 75% מבין החברים המצביעים בעד ונגד, יתמכו בתיקון התקנון וכן שמספר החברים שהצביעו בעד ונגד תיקון התקנון לא יפחת מ- 66% מכל חברי הקיבוץ.
 2. כדי לאשר את ההסדר לסיפוק צרכים מיוחדים נדרש שההחלטה תתקבל ברוב רגיל של המצביעים בעד ונגד ובלבד שרוב חברי הקיבוץ השתתפו בהצבעה.
 3. לאישור תקנון הקרן לעזרה הדדית נדרש רוב רגיל של המצביעים בעד ונגד.

ככל שלא ישתתפו בהצבעה לאשור התקנון וקרן המילואים בקלפי ביום שישי 23/6/17 מניין חוקי הדרוש לשם אשור תקנון (לפחות 2/3 מכלל חברי הקיבוץ), תזומן אסיפה נדחית בדרך של הצבעה בקלפי שתתקיים ביום שישי 7/7/17, ההצבעה בקלפי תהיה בין השעות 07:00 – 13:00 וניתן יהיה לקבל את ההחלטות בדבר תיקון תקנון הקיבוץ, הקמת קרן המילואים ותקנון הקרן בכל מניין של חברים מצביעים ובתנאי ש- 75% מהמצביעים בעד ונגד הצביעו בעד ההחלטות הנזכרות לעיל.

בהצלחה לכולנו

איתן בלינקוב
מנהל הקהילה

 


לדף הבית