Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לשיחת הסבר לגבי השינויים המוצעים בתקנוני האגודה


 
-

 

שיחת ההסבר תתקיים
 
ביום שלישי 9/5/17
בשעה 19:30
במועדון לחבר


 
-

 

20/4/17

לחברים שלום;

במשך השנתיים האחרונות, מעבר לטיפול השוטף בקיבוץ, בחברים, בתשתיות, בקליטה וכו' - אנחנו עוסקים גם בעדכונים והכנה של תקנונים חדשים הנדרשים לצורך ההתנהלות השוטפת.
  1. תקנון הקיבוץ - כזכור לרבים מכם – בשיחת הקיבוץ מיום 26/12/2014 אושר שינוי תקנון הקיבוץ , שינוי התקנון אמנם אושר ברוב גדול (נדרש) אך לרשם האגודות לקח זמן רב מאוד לבדוק אותו. במסגרת בדיקת התקנון מבקש רשם האגודות לשנות מספר ניסוחים . את התקנון עם הניסוחים המתוקנים יש לאשר מחדש על פי דרישת הרשם בשיחת קיבוץ ובקלפי . הנוסח עם השינויים הנדרשים מצורף בזה.
  2. תקנון הפנסיה אושר על ידי שיחת הקיבוץ והקלפי בתאריך 4/4/14 וב 4/7/14 הובא אז לאישור החברים גם המנגנון לפיקוח ושמירה על כספי הפנסיה –קרן המילואים , מסיבות שונות ההצעה אמנם עברה בקלפי ברוב אך לא ברוב הנדרש. עברו שנים מאז, הנחיצות לניהול ופיקוח על כספי הפנסיה שרירה וקיימת לכן אנחנו מביאים פעם נוספת לאישור החברים את תקנון קרן המילואים . (מצורף בזה.)
  3. תקנון עזרה הדדית – מנגנון קרן עזרה הדדית מופעל בקיבוץ בעזרת צוות חברים יקר ונאמן. הצוות פועל על פי הנוהל שקיים הרבה שנים אך צריך לאשר אותו גם בשיחת קיבוץ ובקלפי . (מצורף בזה.)
  4. נוהל צרכים מיוחדים – על פי דרישות רשם האגודות, כל קיבוץ נדרש לכך שיהיה צוות שיטפל בבעלי צרכים מיוחדים. ברשפים חברי הצוות כבר מונו ועתה יש צורך לאשר את נוהל העבודה של הצוות . (מצורף בזה.)

מאחר שהחומר רב, אנחנו מתכוננים לקיים מספר שיחות הסבר לחברים לקראת הצבעה ונספק הסברים נוספים ככל שידרש..

שיחת הסברה ראשונה תתקיים ביום שלישי 9/5/17 שעה 19:30 במועדון לחבר בהשתתפות עו"ד גלית מנובלא.

בברכה
איתן

 


לדף הבית