Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לשיחת קיבוץ — 25/4/17


 
-

 

שיחת קיבוץ
 
יום שלישי 25/4/17
שעה 20:30
במועדון לחבר

הנושאים:

1. בחירת ועד הנהלה.
 
-

 

19/4/17

לחברים שלום;

הנכם מוזמנים לשיחת קיבוץ שתתקיים ביום שלישי 25/4/17 שעה 20:30 במועדון לחבר

בנושא: בחירת ועד הנהלה.

עם סיום כהונתו של וועד ההנהלה (נבחר לשנה) יש לבחור וועד הנהלה חדש לשנה. (הבחירה לשנה עד שיאושר התקנון החדש ע"י רשם האגודות). ההצבעה בקלפי תתקיים במועד שיפורסם אחרי השיחה.

להלן רשימת החברים שהציגו את מועמדותם לוועד ההנהלה (לפי א' ב')

1. אזולאי איציק
2. גודל ראובן
3. דהן חיליק – חבר הנהלה
4. וילק ניר
5. כפרי מתן
6. כפרי נאוה – חברת הנהלה
7. לבנה מירי
8. להב עומר
9. לוי ארז
10. מילניצקי רונן
11. נאמני עירית
12. קמבר רגב
13. שוהם עמית – חבר הנהלה

מתוך הרשימה יש לבחור 7 חברים/ות.

ועדת שיחה


 
-

 

להתראות בשיחה

 


לדף הבית