Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

12.03.17

דף מידע בנושא בחירת חברי וועד הנהלה

לחברי וועד ההנהלה יש אחריות עליונה לנעשה בקבוץ. וועד ההנהלה תפקידו לקבוע מדיניות, מטרות ולאשר ביצוע תוכנית עבודה כולל תקצוב ולפעול על פיה. מי שמעוניין להיות חבר הנהלה חייב להשתתף בפגישות באופן קבוע ופעיל .

מתוך כתב המינוי............

מטרה:
  1. קידום איכות החיים ורמת החיים של הקהילה וחבריה.
  2. גיבוש אסטרטגיה לבניית תשתית כלכלית איתנה לקיבוץ.
  3. קיום בקרה מערכתית על פעילויות הגופים בקהילה ובעסקים.
  4. לפעול למען הגדלת הכנסות הקהילה.

1. כללי.

בחודש הקרוב תסתיים תקופת כהונתם של חברי וועד ההנהלה שנבחרו בקלפי לפני שנה. להלן הנחיות והסברים לעניין בחירת וועד ההנהלה.

.2. הגשת מועמדות לוועד ההנהלה

חברים המעוניינים להגיש את מועמדותם לוועד ההנהלה יגישו את מועמדותם, למשאבי אנוש ,בכתב על גבי אחד הנספח הרצ"ב. מועד סופי להגשת המועמדות: יום חמישי ה – 30.03.17

3. הליך הבחירות

בתחילת אפריל תפורסם רשימת המועמדים. במהלך חודש אפריל נקיים שיחת קיבוץ והצבעה בקלפי על בחירת וועד ההנהלה .

שמעון דיגה
משאבי אנוש
ק. רשפים


נספח 1

הגשת מועמדות לוועד ההנהלה בקיבוץ רשפים

 

אני______________________ מבקש להציג את מועמדותי לוועד ההנהלה.

 

________________
חתימה

 


לדף הבית