Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

הצבעה בקלפי ביום שישי 27/1/2017 בין 07:00-13:00 בכל-בו

  1. קבלה לחברות:
  2. אישור תכנית תקציב שנתי לשנת 2017

ועדת שיחה/קלפי

25/1/17

הבהרות לתכנית השקעות

עקב מצבם של חלק מענפי החקלאות והאיומים החיצוניים על ענפים אלו, תכנית ההשקעות בענפי החקלאות תתבצע באופן מדורג. השקעות חיוניות שחובה לבצע כעת כגון ברפת תתבצענה כבר בתחילת השנה. השקעות שניתן יהיה לדחותן תתבצענה רק בהתאם למצב בענפים ובהתאם לתוצאות העסקיות במהלך השנה.

בקהילה – שדרוג הבריכה יתבצע כמתוכנן, והעבודות יחלו כבר בחודש פברואר זאת על מנת שניתן יהיה להפעיל את הבריכה בעונת הרחצה הקרובה, יתר ההשקעות בקהילה תבוצענה בהתאם למצב התזרימי של הקיבוץ במחצית השניה של שנת 2017.

בברכה
יורם/איתן


 
-

 

 


לדף הבית