Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לשיחת קיבוץ — 24/1/17

לקראת שיחת קיבוץ שתתקיים ביום שלישי 24/1/17 בשעה 20:00 במועדון לחבר

לחברים שלום;

להלן תכנית התקציב לשנת 2017.

הנחות בבסיס התקציב.

  1. מיסי החברים לא הועלו בשנת 2017 ואף הורדו בסכום דומה לתוספת במס ארנונה לוועד המקומי שהועלה מטעם משרד הפנים לשנת 2017.
  2. הקיבוץ ימשיך לחייב באגרת שירותים את חברים ויורשים שבדירותיהם גרים מגורי קבע בגירים מעל גיל 30. דירות יורשים מחויבות באגרת שירותים לפי זוג כבסיס מינימלי לחיוב.
  3. מס עזרה הדדית לא ישתנה ב-2017.
  4. בתוכנית השקעות דגש עיקרי על שדרוג בריכת השחיה - השקעה שלא הספקנו לבצע בשנת 2016 ועתה בשלו התנאים לביצוע. כמו כן יעד נוסף לביצוע הוא הסבת מבנה המטבח של חד״א למבנה משרדים בתקציב משולב - מועצה(משרד השיכון) והשתתפות הקיבוץ.
  5. בשירותים יעשה השנה מאמץ גדול לצמצם הוצאות בחינוך ובנוי - סעיפים שהיתה בהן חריגה גדולה בביצוע בשנת 2016.
    • בחינוך - היו לנו הוצאות כ״א גבוהות מהתכנון, והשקעות לפתיחת גן הדס החדש כולל השלמת הצטיידות ופיתוח השטח סביבו.
      כמו כן השקעות שנאלצנו לבצע על מנת לעמוד בדרישות משרד החינוך והתמ״ת. למרות כל הקשיים, המטרה בשנת 2017 היא להמשיך במסגרת החינוך הקיבוצי והערך החינוכי החשוב שהוא מקנה.
איתן  
 
-

 

לחברי קיבוץ רשפים שלום;

מוצגת לפניכם תכנית לשנת 2017 עם תחזית לסיום שנת 2016,

שנת 2016 מסתמנת כשנה חקלאית עם תוצאות עסקיות לא מוצלחות בקיבוץ רשפים. תחזית הרווח הנקי בעסקים לפני מס לשנה וו עומדת על 1.3 מיליון ₪.

תחזית ההשקעות לשנת 2016 עומדת על כ-2.65 מיליון ₪.

גם השנה לא נלקחה הלוואה למימון השקעות בקיבוץ ותאגידיו וכולן בוצעו במימון עצמי.

השנה לא העבירה האגודה סכומים לטובת חשבון הפנסיה בתיק מנוהל בפסגות. בסה״ב יש בחשבון זה כ-2.5 מיליון ₪.

בשנת 2016 קטנה ברית המזומנים של הקיבוץ ותאגידיו. גם בשנת 2017 לא מתוכננת הגדלה של כרית זו.

שנת 2017 עומדת בפתח כאשר לא ברור להיכן מובילה מדינת ישראל את החקלאות. מחירי המים נמצאים באי וודאות, השוק נפתח ליבוא של מוצרי חקלאות מחו״ל, אין תקציב להשקעות במנהלת ההשקעות של משרד החקלאות. הממשלה מקדשת את התחרות החופשית עם חוסר הבנה לחקלאות הישראלית. טובת הצרכן נמצאת בראש סדר העדיפויות של מקבלי ההחלטות כאשר לא סופרים את החקלאים ואת המערכת היצרנית החקלאית ותרומתם למדינה

דגשים לתכנית 2017

הרווח השנתי המתוכנן 3.76 מיליון ₪. העברה לאגודה 3.66 מיליון ₪. רפת:

ייצור של 3,8 מיליון ליטר. מתוכננת חריגה של 6% מהמכסה. הרווח הנקי המתוכנן לשנת 2017 - 671 אלפי ₪.

גד״ש:

הרווח המתוכנן לשנת 2017 - 539 אלפי ש״ח . גידול של בצל ושום בשותפות, המשך גידול עגבניות לתעשיה, צפי מחירים נמוכים של חיטה לתחמיץ ושתחות.

מטעים:

הרווח המתוכנן לשנת 2017: 370 אלפי ש״ח. צפי לעליית יבול במנגו ובתמרים .

לול:

רווח מתוכנן לשנת 2017 - 232 אלפי ש״ח . המכסה מיוצרת בלול החדש שהוקם בשותפות בכפר חיטים.

מדגה:

שיווק של 1,253 טון, רווח מתוכנן לשנת 2017 - 280 אלפי ש׳׳ח. תמיכה של משרד החקלאות בסך של 1,850 אלפי ש"ח.

כללי

רווח מתוכנן מאגירה שאובה ותחנת הדלק 1,669 אלפי ש״ח. תבנית השקעות תכנית ההשקעות בענפי החקלאות עומדת על סך של 1.56 מיליון ש"ח. הפחת השנתי של ענפי החקלאות 1.45 מיליון ש"ח.
בשנה זו מתוכננת הפקדה של 500 אלפי ש׳׳ח לחשבון הפנסיה. נקוה לשנה ברוכת גשמים שירדו בעיתם.

בברכה יורם
 
-

 

 


לדף הבית