Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף לשיחת קיבוץ — 23/3/16

שיחת קיבוץ

יום שלישי 29/3/16
שעה 20:00
במועדון לחבר

הנושאים:

 1. קבלה לחברות – משפחת אלכס ואפרת לופטקה.
 2. בחירת ועד הנהלה.
  עם סיום כהונתו של וועד ההנהלה (נבחר לשנה) יש לבחור וועד הנהלה חדש לשנה. (הבחירה לשנה עד שיאושר התקנון החדש ע"י רשם האגודות). ההצבעה בקלפי תתקיים במועד שיפורסם אחרי השיחה.

  להלן רשימת החברים שהציגו את מועמדותם לוועד ההנהלה (לפי א' ב')
  1. גדיש אמיר – חבר הנהלה
  2. גודל ראובן
  3. דהן חיליק
  4. כפרי נאוה – חברת הנהלה
  5. לביא אוהד – חבר הנהלה
  6. להב תאו - חבר הנהלה
  7. מילר ליאור – חבר הנהלה
  8. מילניצקי רונן – חבר הנהלה
  9. קמבר רגב
  10. שוהם עמית
  מתוך הרשימה יש לבחור 7 חברים/ות.
להתראות בשיחה
 
-
 

 


לדף הבית