logo

הסבר על הצבעה בקלפי ביום שישי 23.1.2015

שלושה סעיפים עומדים להכרעה בקלפי ביום שישי, ולכל סעיף מאפיינים שונים.

אישור תוכנית המשק והקהילה 2015

התוכנית תאושר ברוב רגיל. (בעד, נגד, נמנע)

קבלת שתי משפחות להברות בקיבוץ

לאחר קבלת השינוי בתקנון, ולפי סעיף 30 שבו, המועמדים יתקבלו בתמיכת 2/3 מכלל המצביעים בקלפי, ובתנאי ש״רוב מבין חברי הקיבוץ מצביעים״ בפועל. משמעות המונח ״רוב״ היא שלכל הפחות מחצית מבין בעלי זכות הצבעה ועוד אהד, משלשלים את פתק ההצבעה בקלפי. לפי רשימת החברים, מדובר על - לכל הפחות - 117 מצביעים. (בעד, נגד, נמנע).

בחירת הנהלת הקיבוץ

שוב, בעקבות השינוי בתקנון, חברי ההנהלה נבחרים לשלוש שנים. 12 חברים העמידו את מועמדותם לחברות בהנהלה; שמם יופיעו בפתק ההצבעה לפי סדר א-ב של שם משפחתם ולידם משבצת לסימון הבחירה. כל חבר/ה ת/יסמן עד שבע השמות שבבחירתו, ועד שבע שמות בלבד. סימון נוסף יפסול את הפתק. בבחירה זו אין משמעות למשבצת נגד - מותר לחבר/ה לבטא את דעתו החיובית בלבד. הטועה ברישום, י/תבקש פתק הצבעה חדש ויימנע ממחיקות ותוספות כלשהן. כל סימון נוסף יפסול את פתק ההצבעה.


לחברי הקיבוץ הובה מצפונית להשתתף בהצבעה תהיה אשר תהיה דעתם על הנושא. ידוע שהחברים אינם נוהגים להצביע בנושאים שתוכנם לא ברור להם עד הסוף. זו אמנם גישה אחראית, אבל עלולה לפעמים דווקא להזיק. מוטב להצביע ולסמן הימנעות מאשר לא להצביע בכלל. אנחנו סוראים לחברים לבוא ולהצביע: הרחבת הכתף על ידי קליטה, ומינוי חברי הנהלה לשלוש שנים הם נושאים חשובים מאוד עבור עתיד כולנו מכדי להישאר בבית מבלי להצביע.

כדי להקל על החברים, הקלפי תהיה פתוחה במרכול משעה 7:00 ועד שעה 16:00. נתקשה להחזיק את הקלפי לשעה מאוחרת מזו כוון שספירת קולות בחירת ההנהלה היא ממושכת במיוחד.

בשם ועדת הקלפי
שמאי

תוצאות ההצבעה

  1. התקבלו לחברות:
  2. אושרה תכנית תקציב שנתי לשנת 2015 .
  3. נבחרו לוועד הנהלה: