Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

לקראת הצבעה בקלפי ב-26 בדצמבר 2014

25/12/2014

בהתאם לדיון בשיחה שהתקיימה ב 24/12/14, הוחלט להביא להצבעה ולבחירה בקלפי את החלופות לסעיף 96 בתקנון. ההצבעה תתקיים ביום שישי 26/12 במרכול בין השעות 07:00-13:00.

סעיף 96

נוסח בתקנון המוצע חלופה לנוסח התקנון המוצע
ההצבעה תהייה בהרמת ידיים או בקלפי בין באותה אסיפה ובין באסיפה כללית אחרת ובין שלא באסיפה בצורה שתיקבע. האסיפה הכללית רשאית להחליט כי הצבעה לענין מסוים תהייה חשאית. לענין הוראות תקנון זה דין הצבעה שבוצעה בקלפי או החלטה שנתקבלה בקלפי כדין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה כללית, ובלבד שתוצאות ההצבעה נתפרסמו בביטאון הקיבוץ או בדף מידע, או על לוח המודעות של הקיבוץ ונרשמו בפרוטוקול. תקפה של החלטה שנתקבלה בקלפי הוא מיום פרסומה. ההצבעה תהייה בקלפי. דין הצבעה שבוצעה בקלפי או החלטה שנתקבלה בקלפי כדין הצבעה שבוצעה או החלטה שנתקבלה באסיפה כללית ובלבד שתוצאות ההצבעה נתפרסמו בביטאון הקיבוץ , או בדף מידע, או על לוח המודעות של הקיבוץ ונרשמו בפרוטוקול. תקפה של החלטה שנתקבלה בקלפי הוא מיום פרסומה.

החלופה שתתקבל תוטמע בתקנון.

אחרי שתוטמע בו החלופה שתיבחר יובא התקנון להצבעה ביום שישי 2/1/2015. בנוסף לסעיף זה, הוטמעה כבר בהצעת התקנון, השינוי שהוצע לגבי סעיף 111 לפיה תקוצר תקופת ההמתנה לערעור משנה, לחצי שנה בלבד.

שימו לב: הצבעה על תיקון התקנון צריכה לעבור ברוב מיוחס.

לחברים החדשים שהצטרפו לשורותינו אנו מזכירים שחשוב שקולכם יספר. זו אחת מהזכויות החשובות שיש ביכולתכם להפעיל כדי להשפיע על אורחות חיינו ולהרגיש שייכים לקהילה. אנו מבקשים מכל החברים לבוא להצביע.

לקראת ההצבעה בשבוע הבא יצא פרוט מסודר.

ועדת קלפי

 


לדף הבית