Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

30.9.2014

לחברים שלום,

מצורפת בזאת לעיונכם הצעה לשינוי תקנון הקיבוץ, שתובא לאישור האסיפה הכללית.
ההצעה גובשה לאחר תהליך עבודה של הנהלת הקיבוץ בסיוע היועצים המשפטיים של הקיבוץ.
דברי ההסבר הקצרים באים כדי להקל על החברים בהבנת השינויים המוצעים, אך חשוב להדגיש שאינם מחליפים את ההצעה עצמה לתיקון התקנון ויש לקרוא אותה בעיון רב.
לשם הנוחות, התיקונים המוצעים בהצעה מסומנים בגוף תקנון הקיבוץ הנוכחי וניתן לראות את התוספות ו/או השינויים ו/או המחיקות.
יצוין, כי חלק מהשינויים המוצעים הנם טכניים, הנובעים משינויים מושגיים, כגון "ועד הנהלה" במקום "מזכירות" וכיוצ"ב.חלק מהשינויים נובעים משינוי במציאות החיים בקיבוץ וברצון שתקנון הקיבוץ ישקף את החלטות הקיבוץ שהתקבלו זה מכבר, כגון החלטות לענין פנסיה וסיעוד (ראה לדוג' פרק "חובות החבר" סעיפים 47-48, ס' 66), החלטות השיוך ס' 77).

תמצית השינויים המהותיים:

  1. מוצע תיקון לסעיף 28, כך שתתאפשר לאסיפת הקיבוץ גמישות לקבוע סדרי עדיפויות בבחינת בקשות לקבלה לחברות לבנים, תנאי כשירות וקבלה לחברות והתניית הקבלה לחברות בחתימה על מסמכים והסכמים בהתאם להחלטות אסיפת הקיבוץ.
  2. מוצע להוסיף עילה נוספת לפקיעת חברות (ס' 35), במקרה בו חבר נטל הלוואה ממוסד פיננסי ואינו פורע אותה והמוסד הפיננסי דרש את מימוש הבטוחה (בית המגורים). מדובר על מצב שבו חבר נטל הלוואה, לא פורע אותה, לאחר קבלת הודעות בכתב , והמוסד הפיננסי רוצה לממש את הבית המשועבד לדוג'. הקיבוץ לא יכול להרשות לעצמו להיות במצב שהבנק לדוג' יממש את הבית ואותו חבר יוותר חבר בקיבוץ ללא בית מגורים והאחריות למדור תהא על הקיבוץ. מדובר כאמור על קיבוץ ששייך את הדירות לחבריו.
  3. מוצע לתקן את ס' 45 באופן שתעמוד לאסיפה הכללית האפשרות להחליט ליצור קרן מילואים או קרן נאמנות לחבריה, שתנוהל במסגרת הקיבוץ ו/או באגודה נפרדת ובתנאי שלא תחשב כנכס אקטיב של הקיבוץ. כמו כן, כספי קרן המילואים ו/או קרן הנאמנות ישמשו למטרות של רווחת החברים.
  4. מוצע לתקן את סעיף 96 כך שהצבעה תהיה באסיפה או בקלפי. כיום הנוהג בקיבוץ הנו שהצבעה מתבצעת בקלפי. לאור דרישות טכניות מורכבות בקיום קלפי, מוצע כי חברי הקיבוץ יהיו נוכחים ומשפיעים באסיפה עצמה, כך שרק במקרים של החלטות המחייבות רב מיוחד או במקרים שנקבעו בתקנון או שהאסיפה החליטה כי הנושא יובא להצבעה בקלפי, תתבצע ההצבעה בקלפי. ברם, דרך המלך תהא הצבעה באסיפה.
  5. כמו כן, מוצע מנגנון בחירת 3 חברי ועדת קלפי באסיפה הכללית וכהונה לתקופה של 36 חודשים (תקופה המקבילה לתקופה המוצעת לכהונת וועד ההנהלה).
  6. מוצע לתקן את סעיף 102 , כך שתקופת כהונת וועד ההנהלה תהא 3 שנים במקום שנה וזאת מטעמים פרקטיים. מניסיון העבר תקופה של שנה להנהלה הנה תקופה קצרה מידי. דיונים בנושאים משמעותיים לוקחים זמן ובפועל נאלצה הנהלה חדשה לחזור ולדון שוב ושוב בנושאים שהתחילה לטפל הנהלה קודמת ולא הסתיימו. במצב דברים זה ישנה התמשכות תהליכים מיותרים, חזרה ולימוד של הנושא על ידי חברי ההנהלה חדשים, אשר עולה בבזבוז משאבי זמן וכסף.
  7. מוצע לתקן את סעיף 111- זכות ערעור / דיון חוזר בהחלטות האסיפה הכללית. הפרדה והתייחסות לדיון חוזר באסיפה הכללית בנושא שנדון והובא לדיון על ידי הנהלת הקיבוץ , לנושא שנדון באסיפה הכללית וחבר מבקש לדון בו שוב ולסיטואציה שחבר מבקש לקיים דיון חוזר באסיפה עקב פגם שנפל בהחלטה (להבדיל מתוכן ההחלטה).

בבקשה בואו להשתתף בשיחת הסבר להצעה לתיקון התקנון, הזדמנות להבין לעומק את התיקונים המוצעים, לשאול שאלות ולהשפיע.

בברכה , איתן בלינקוב, מנהל הקהילה.

 


לדף הבית