Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

18.6.2014

תוצאות הצבעה בקלפי מיום שישי 4/7/2014

לאחר התייעצות עם עו"ד גלית מנובלא מובאות תוצאות ההצבעה.
 1. אישור "הסדר טיפול סיעודי לחברי רשפים" כפי שהוצג באסיפה הכללית מיום 25/6/2014.
  עבר : 112 בעד ו - 14 נגד
 2. אישור תקנון "אגודת נאמנות לחברי קיבוץ רשפים" - כפי שהוצג באסיפה הכללית מיום 25/6/2014.
  עבר: 109 בעד ו - 14 נגד
 3. אישור נוסח תקנון "קרן מילואים לטיפול סיעודי לחברי רשפים" כפי שהוצג באסיפה הכללית מיום 25/6/2014.
  לא עבר מפאת מספר בלתי מספיק של משתתפים בהצבעה ( 56.95%. )
 4. אישור נוסח תקנון "קרן מילואים לפנסיה" כפי שהוצג באסיפה הכללית מיום 25/6/2014.
  לא עבר מפאת מספר בלתי מספיק של משתתפים בהצבעה. ( 56.95% ).

 


לדף הבית