Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

18.6.2014

הזמנה לשיחת קיבוץ שתתקיים ביום רביעי 25/6/2014 שעה 19:00 במועדון לחבר.

הנכם מוזמנים לשיחת קיבוץ לאישור :

  1. תקנון קרן מילואים לסיעוד והסדר טיפול סיעודי לחברי רשפים.
  2. תקנון קרן מילואים לפנסיה
  3. תקנון אגודת נאמנות לחברי קיבוץ רשפים.

ועתה בהרחבה:

מאחר והקיבוץ מתכוון להבטיח את כספי החברים והקיבוץ היעודים לנושא פנסיה וסיעוד כך שכספים אלו ינוהלו בנפרד ורק למטרה להם הם מיועדים, יש צורך להקים תאגיד (אגודה) סטטוטורית שתקרא "אגודת נאמנות לחברי קיבוץ רשפים" (להלן: "תאגיד נאמנות") . האגודה תהייה אחראית על ניהול הכספים של קרן המילואים לפנסיה וגם על הכספים של קרן המילואים לסיעוד ובעתיד תהייה אחראית גם על הכספים של קרן "העזרה ההדדית". הקיבוץ מעביר לתאגיד הנאמנות את קרנות המילואים הנ"ל. על פי הדין, על אסיפת החברים לאשר את:
  • הקמתה של אגודת הנאמנות,
  • תקנון קרן המילואים לפנסיה ולסיעוד
  • וכן את הסדר הסיעוד הפנימי.

לגבי הסיעוד, הנושא כבר נסקר והוסבר לחברים בשיחת הסבר שהתקיימה בתאריך 8/5/2014. מצורף כל החומר הנלווה.

במידה ובשיחת הקיבוץ שתתקיים יעלה הצורך בקיום פגישות או אספות נוספות , לא נמנע מלאפשר זאת ככל שידרש.

בברכה
איתן

 


לדף הבית