Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 5 — 21/3/14

לחברים שלום;

משולחן מנהל הקהילה

תרבות

אירועי פורים לילדים נחוגו ברב הדר ושמחה להנאת כולנו, הפעילויות היו מגוונות והורגשה אווירת חג. תודה לצוות המארגנים, לנוער ולמתנדבים . הערב בשעה 22:00 במבנה חד"א נחוג את מסיבת פורים למבוגרים. הכניסה מגיל 18 ומעלה בלבד!

בריאות

השלמנו את שיפוץ המרפאה ושיפרנו את התנאים למבקרים במרפאה . תודה לצוות המרפאה ולאיתן קפלן על התכנון והביצוע.

נוי

עם בוא האביב מתחדשת עבודת כיסוח הדשאים והטיפול במערכות ההשקיה . בתכנון לפתח את הנוי ליד הכבישים החדשים שנסללו.

בניה

בשעה טובה החלו חגי ולירז אברמובסקי לבנות את ביתם בשכונה החדשה נאחל להם תהליך קל וכניסה מהירה לביתם. בקרוב יחלו חברים נוספים בבניית ביתם במרכז הקיבוץ.
  • בתשתיות - חברנו את מערכת הביוב של מועדון החבר והספרייה לקו הביוב החדש.
  • החדר מעל חדר האוכל שופץ והוסב למשרד של חברת בניה שעובדת באזור.

תקשורת

נמשך תהליך בדיקת ההצעות לשדרוג רשת התקשורת בקיבוץ וההנהלה תדון בקרוב בפרויקט.

פנסיה

התקיימה שיחת הסברה במועדון לחבר בהשתתפות עו"ד גלית מנובלא בנושא "תקנון הפנסיה". עקב מורכבות הנושא העלו החברים שאלות וקבלו תשובות מפורטות והסברים .
  • ההנהלה אישרה בישיבתה האחרונה את תקנון קרן הסיעוד הפנימית לגילאים 55 ומעלה וכן את הסדר הסיעוד הפנימי, הנושאים יובאו לאישור החברים לאחר שנסיים לעסוק בתקנון הפנסיה.
  • עוד בצנרת לטיפול ההנהלה בהקדם - תקנון קרן מילואים לפנסיה , הסדר העברת זכויות (מכירת דירות) לאחר השיוך ולאחר מכן שינוי והתאמת תקנון הקיבוץ.

אנרגיה

בהמשך לאישור שיחת הקבוץ של הפרויקט להקמת מתקן לאנרגיה סולרית על גגות הרפת בשותפות עם סולארית דוראל נחתם הסכם עם סולארית דוראל להקמת פרויקט בשיטת "מונה נטו". העבודות יתחילו בתחילת אפריל.

בברכת שבת שלום

איתן


 
-
 
מזל טוב
לנגה כהן
ולכל המשפחה
לנישואיהם של
יעל-תמר ויעקב

 
-
 
מזל טוב
לנעמי ואיתן קפלן
ולכל המשפחה
לנישואיהם של
רן ומורן

 
-
 
מזל טוב
לרונית ומאיר יקטר
ולכל המשפחה
להולדת הנכד עדו
בן לאלון ודפנה בארה"ב
נין לישראל קליין

 
-

 

 


לדף הבית