Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף הסבר בנושא חשמל — 14/3/2014

לחברים שלום.

לפני למעלה משנה התחלנו לבצע בחינה מעמיקה של ניהול רשת החשמל בקיבוץ משתי סיבות:
  1. החלטה של רשות החשמל שקיבוץ מחויב להיות מחלק חשמל הסטורי ולהתאים את רשת החשמל לאמות מידה בהתאם לכללים ותקנות רשות החשמל.
  2. בחינה כלכלית האם המשך ההתקשרות הקיימת עם חברת מי רם יכולה לתת מענה - עתידי להשקעות הנדרשות ברשת החשמל בקיבוץ לעומת החזרת הענף לניהול הקיבוץ.

נבדקה גם חלופה נוספת של העברת כל האחריות לחברת החשמל.

לצורך בדיקות אלו שכרנו שירותים של משרד מהנדסי חשמל שביצעו סקר יסודי של מערכת החשמל בקיבוץ והגישו סקר והמלצות מקצועיות כולל אבני דרך לטיפול והשקעות במערכת . בנוסף נעזרנו ביעוץ של כלכלנים העוסקים ישירות בתחום זה לניתוח החלופות השונות.

בתום הבדיקות וההמלצות שקבלנו התברר כי החלופה של ניהול עצמאי היא עדיפה ביותר ותיתן מענה נכון יותר לטווח קצר וארוך.

ועד ההנהלה קיבל החלטה להחזיר את ניהול החשמל לידי רשפים ואנחנו לקחנו על עצמנו משימה רצינית עם אחריות כבדה כלפי חברי הקיבוץ וענפיו.

התהליך:

בסוף חודש פברואר 2014 נפרדנו מחברת מי רם והקיבוץ חזר לנהל את ענף החשמל באופן עצמאי. כלומר החל מ 1/03/2014 האחריות על ניהול רשת החשמל, הפקת חשבונות – החשמל ותחזוקת רשת החשמל בקיבוץ הינה של הקיבוץ.

תשלומי חשבונות החשמל:

חשבונות החשמל עבור צריכת החשמל לחודש פברואר 2014 הינם באחריות חברת מי רם. חשבונות אלו יועברו לצרכנים בחודש מרץ והם ישולמו לחברת מי רם. חברת מי רם תהייה אחראית על גביית חשבונות אלו מהצרכנים גם לאחר סיום ההתקשרות של הקיבוץ עם החברה.

חשבונות החשמל עבור צריכת החשמל החל מ 1/3/2014 ואילך יהיו באחריות הקיבוץ – ויופקו על ידי הנה"ח של הקיבוץ במערכת מיוחדת שרכשנו לצורך כך. את קריאות מונה החשמל יבצע דני קלינגר.

על מנת להקל על החברים ועל המערכת המצומצמת שלנו בהנה"ח, אנו מבקשים מהחברים לבצע את תשלומי החשמל באמצעות הוראות קבע לקיבוץ . אנו מאמינים שנוכל לספק לחברים חשבונות אמינים ומדויקים והנגישות של החבר למידע ולתשובות תהייה הרבה יותר נוחה וטובה.

מידע מפורט וטפסים למילוי עבור הוראות קבע יופצו לחברים בהמשך. הקיבוץ יבצע קריאות מונה חשמל אחת לחודש והחשבונות יהיו חד חודשיים בניגוד למה שהייה נהוג בחברת מי רם. לצורך התארגנות בלבד, חודשים מרץ אפריל יהיו בחשבון אחד.

אחזקת רשת ותקלות מענה לתקלות

יש לפנות למזכירות ולהשאיר הודעה. בהמשך תותקן באתר האינטרנט של הקיבוץ אפליקציה שתאפשר לשלוח הודעות לבעלי תפקידים על תקלות ברשת.

סיכום:

ועד הנהלה של קיבוץ רשפים החליט שהקיבוץ יקח אחריות מחדש על רשת החשמל על מנת לתת שרות טוב יותר לחברים, לבצע שידרוג של רשת החשמל בקיבוץ בהתאם לתוכנית שתיפרס על פני מספר שנים.

ההוצאה עבור צריכת החשמל היא הוצאה כבדה גם למשפחה אצל הצרכן הסופי וגם לקיבוץ כמחלק חשמל.

נושא מוסר התשלומים בחשמל הוא נושא רגיש ורציני מבחינת יכולת הקיבוץ לספוג פיגורים של לקוחות בתשלומים ולכן מתבקש ציבור הלקוחות להקפיד ולשלם את החשבונות החודשיים בזמן.

אנו נכנסים כעת לתקופת התארגנות והקמת המערכת גם של הגביה וגם של האחזקה . אנו פתוחים להערות מהציבור על מנת להתייעל ולשפר את השירות.

בברכה
איתן.


 
-

 

 


לדף הבית