Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

25/11/13

סיום הביטוח הקולקטיבי של הדירות ששויכו

לחברי רשפים
שלום רב,

במסגרת השלמת תהליך שיוך דירות והעברת האחריות המוחלטת על הדירות לידי החברים , החליטה ההנהלה בישיבה האחרונה שהחל מיום 1.1.2014 יפסיק הקיבוץ לבטח את הדירות ששויכו לחברים בביטוח הקולקטיבי.

הפסקת ביטוח הדירות הקולקטיבי תחול על כל החברים/יורשים שהופנו לרשות מקרקעי ישראל לשיוך הדירה גם אם עדיין לא קיבלו חוזה חכירה חתום. הקיבוץ ימשיך לבטח את מעט הדירות של החברים שלא הופנו לרשות מקרקעי ישראל ולחייב אותם בתקציב כפי שהיה עד כה.

בדיונים שעשינו עם ביטוח חקלאי, הועברה לידינו הצעה לביטוח פרטני (מצ"ב) . ההתקשרות מול החברה היא התקשרות אישית ולא דרך הקיבוץ. נציגי ביטוח חקלאי יגיעו לפגישות בקיבוץ בשבועות הקרובים. נפרסם מועדים בהקדם.

מאליו מובן שכל חבר יכול לבטח את דירתו בכל חברת ביטוח שהוא בוחר לנכון, אך נראה לנו שהצעת ביטוח חקלאי היא בהחלט הצעה טובה ומניסיוננו השרות שלהם משביע רצון.

בכל מקרה החל מ 1.1.2014 הקיבוץ לא יבטח עוד את דירות החברים וכי האחריות לביטוח הדירה תהיה במלואה על החבר ועל חשבונו. אנו ממליצים לבצע את ההתקשרויות לביטוח לפני תום החודש על מנת שלא לעמוד במצב של היעדר כיסוי ביטוחי. .

מהניסיון המצטבר בקיבוץ יש חשיבות רבה מאד לביטוח הדירה, היו לנו מקרים רבים של נזקי מים ואפילו שריפות שגרמו נזקים כבדים לדירות ועלות הנזק כוסתה ברובה על ידי "ביטוח חקלאי" וכמובן שאין צורך להמעיט בחשיבות ביטוח כנגד רעידות אדמה. אנו ממליצים בכל מקרה להקפיד לבטח את הדירה ותכולתה על כל צרה שלא תבוא.

בברכה
איתן

 


לדף הבית