Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

28/11/13

הסבר על הסדר ביטוח סיעודי לחברי קיבוץ רשפים

רקע:

הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון ביטל את הביטוח הסיעודי הקבוצתי שהיה נהוג עד כה והיווה מקור חשוב לסיפוק צרכי הסיעוד של חברי הקיבוץ. כיום חברות הביטוח רשאיות לעשות ביטוח סיעודי פרט (בפוליסות צוברות זכויות, דהיינו, פוליסות עם ערכי סילוק). הקיבוץ נדרש לקבוע הסדר חלופי שיסדיר את סיפוק צרכי הסיעוד של חבריו במקרה הצורך;

לאחר בחינת האפשרויות עם יועצים מקצועיים, בהתחשב בנתוניהם של חברי הקיבוץ, אושרה על ידי הנהלת הקיבוץ הצעה המבוססת על הצעה מוגבלת בזמן של חברת הביטוח (עד סוף דצמבר 2013) לבטח את חברי הקיבוץ מתחת לגיל 55 בתנאים מיטיבים וללא בדיקות פרטניות לגבי מצב רפואי. לפיכך, הנהלת הקיבוץ קיבלה את העקרונות המרכזיים עליהם יהיה מבוסס הסדר סיפוק צרכי הסיעוד בקיבוץ, אשר בהמשך יובא לאישור החברים במסגרת הצעת החלטה מפורטת בעניין.

 1. עקרונות ההסדר
   הקיבוץ יספק את צרכי הסיעוד של החברים בהתאם ובכפוף לתנאים שיקבעו בהחלטה המפורטת לעניין זה שתאושר באספה.
  1. חברים שגילם במועד אישור ההחלטה בקלפי יהא 55 שנה - כל חבר שגילו במועד אישור ההחלטה בקלפי הינו עד 55 שנה, מחויב לרכוש פוליסת ביטוח פרט בחברת ביטוח בסכום פיצוי (כיסוי) חודשי בסך מינימאלי של 3000 ₪, לתקופת פיצוי ללא הגבלה (לכל החיים). החבר יישא על חשבונו בעלות הפרמיה החודשית בגין הביטוח עד לסכום של 150 ₪ צמוד למדד המחירים הכללי לצרכן ("עלות הפרמיה המירבית לחבר").
  2. חברים שגילם במועד אישור ההחלטה בקלפי הוא יותר מ- 55 שנה - כל חבר שגילו במועד קבלת החלטה זו הינו מעל 55 שנה, ישלם לקיבוץ סך השווה לעלות הפרמיה המירבית לחבר. הסכומים כאמור יופקדו בקרן ייעודית שמטרתה הבטחת סיפוק צרכי הסיעוד של חברי הקיבוץ (להלן: "קרן סיעוד") .
 2. סיפוק צרכי הסיעוד – תנאים, מקורות והיקף תקופת האכשרה בקרן הסיעוד תהא כ 5 שנים, במהלכה
  1. בקדימות ראשונה - מקורות החבר - בקדימות ראשונה ולפני כל סיוע שיינתן על ידי הקיבוץ בתקופת האכשרה , יהיה על החבר למצות את זכויותיו לקבלת סיוע חיצוני ולהעמיד את כל המקורות העומדים לרשותו לצורך מימון הוצאות הסיעוד שלו, לרבות; תשלומים מכוח חוק הביטוח הלאומי; קוד מיטה של משרד הבריאות; הגמלה הפנסיונית; קצבת הזקנה וקצבת שאירים; קצבת נכות או אבדן כושר עבודה; תגמולי ביטוח סיעודי פרטני; דמי השכירות מהשכרת דירת המגורים של החבר (ככל שהוא או בן זוגו אינם מתגוררים בה).
  2. בקדימות שניה - סיוע מהקיבוץ - היה וכל המקורות המפורטים לעיל לא יספיקו – ישלים הקיבוץ את מימון הוצאות הסיעוד ממקורותיו השוטפים עד לעלות הסיעוד בפועל, אך בכל מקרה לא יותר מסכום השווה להפרש בין "קוד מיטה מלא" של משרד הבריאות לבין מקורות החבר.
  3. תנאי לקבלת סיוע מהקיבוץ הינו:
   1. רכישת ביטוח פרט בהתאם להחלטה זו או ביצוע התשלום כאמור בהחלטה זו לקיבוץ (לפי העניין
   2. בטל"א קבע שהחבר מצוי במצב סיעודי על פי המדדים המקובלים אצל רשויות המדינה;
   3. קיום תנאים נוספים כפי שייקבעו בהחלטה המפורטת.
  4. לאחר תקופת האכשרה, חבר שהוכר במצב סיעודי על ידי הביטוח הלאומי, יקבל מהקרן לסיוע סיעודי סך חודשי של 2,500 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן. ככל שתידרש השלמה מעבר לסכום האמור, תשמש הקרן לעזרה הדדית מקור השלמה להפרש שבין עלות הטיפול הרפואי של החבר שהוכר במצב סיעודי על ידי הביטוח הלאומי לבין הסכום הכולל של מקורות החבר, כמפורט בסעיף 2.1 לעיל . בכל מקרה לא יעלה גובה הסיוע לחבר סיעודי על ההפרש בין סכום השווה לקוד משרד בריאות מלא לבין הסכום הכולל של מקורות החבר כאמור, גם אם עלות הטיפול תהא גבוהה יותר מסכום השווה לקוד משרד הבריאות. לשם האמור, יחתום החבר שהוכר במצב סיעודי, על מסמך גילוי נאות ביחס לכל המקורות העומדים לרשותו ו/או ימציא מסמכים בהתאם לתקנון הקרן לעזרה הדדית, כפי שישתנה מעת לעת.
  5. הקיבוץ יוכל להקצות חלק קבוע מתשלומי החברים לקרן לעזרה הדדית לטובת קרן הסיעוד ועל ידי כך לסבסד את תשלומי החברים לקרן הסיעוד . כמו כן יוכל הקיבוץ במידה ומצבו יאפשר זאת להפקיד לקרן סכומים שיאפשרו קיצור תקופת האכשרה.
 3. ההנהלה של הקיבוץ תגבש הצעת החלטה מפורטת, המבוססת על העקרונות המפורטים לעיל ותקבע את התנאים וההסדרים בנוגע לאספקת צרכי חברים סיעודיים בקיבוץ .
 4. שונות
  חבר שלא יהא מעונין להצטרף להסדר ביטוח סיעודי באמצעות חברת ביטוח ו/או לקיבוץ באמצעות קרן סיעוד, הכל בהתאם לגילו, יחתום על כתב ויתור על טענות ו/או דרישות כלשהן כלפי הקיבוץ בנוגע לסיעוד, בין במישרין ובין בעקיפין ולקיבוץ לא תהא כל אחריות לספק ו/או להשלים סכומים כלשהם במידה ויוכר במצב סיעודי.

בברכה

איתן

 


לדף הבית