Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 6 — 11/5/12

לחברים שלום;

עדכונים מהשטח

פרויקט מגרש הספורט

העבודה של הכנת המשטח עומדת לפני סיום ולקראת הציפוי בשכבת אספלט, עבודת ההכנה לתאורה התבצעו והגיעו גם חלק מהמתקנים.

פרויקט צינורות מים לנוי

אנו מבצעים בשלב הראשון מדידות של התוואי בו אמורה לעבור הצנרת ולאחר מכן מבצעים סימון ואיתור תשתיות תת קרקעיות קיימות על מנת להימנע ככל הניתן מנזקים לתשתית קיימת בהמשך ביצוע העבודות. הצנרת כבר הגיעה והעבודות יחלו בתחילת השבוע הבא.

ארכיון הנהלת חשבונות

ארכיון הנהלת חשבונות שמצוי כיום במבנה ה"ביגודון" יועבר בקרוב לחדרים ששופצו במגדל המים. ה"ביגודון" אמור לעבור לטובת קליטת משפחת שחם שתשפץ אותו ותתאים אותו לדירת מגורים.

דירות לקליטה

בקרוב נתחיל בביצוע של איחוד שתי דירות הורים לדירה אחת קטנה בגודל של כ – 54 מ"ר לטובת דיור זמני למשפחות שמיועדות לקליטה (בנים חוזרים) וממתינות לעבור לרשפים לקראת שנת הלימודים הקרובה. אנו נמצאים כעת בשלב של התכנון.

התייעלות בניהול תהליך הקליטה

צוות צמ"ד/פ.ת.ק - סוכם על הכנסת מערכת מידע אינטרנטית שתוכל לסייע לנו בכל תהליך הקליטה, הקשר עם המועמדים, הכנת מסד נתונים שיכלול את תיק המשתכן , נתוני המגרשים, ההסכמים, מידע על הקיבוץ ועוד .

החטיבה להתיישבות

ביום שלישי האחרון ארחנו במועדון לחבר את מנהלת מחוז הצפון של החטיבה להתיישבות יחד עם יו"ר המועצה יורם קרין והצוות המלווה מהמועצה האזורית. בפגישה הצגתי לפורום את ת.ז של רשפים, מגמות בהווה ובעתיד והדרך שבה בחר הקיבוץ לקדם את נושא השיוך והקליטה . עמוס סגל סקר במצגת מאד מעניינת את כל תהליך הקליטה על רובדיו השונים. הדגשנו במיוחד לפני הפורום את הצורך בסיוע בדיור זמני לנקלטים ברשפים באמצעות קרווילות. אנו מקווים שפנייתנו נפלה על אוזניים קשובות.

ביוב

קיימתי פגישה נוספת במועצה בנושאי חיבור הביוב של השכונה והאזור הצפוני של הקיבוץ לקו המאסף החדש שנמצא לאורך הכביש החדש לשלפים. שוב הובטח שהנושא יטופל וייכלל במסגרת התקציבית של איגוד הביוב. הוטל עלינו להעביר תוכניות מפורטות לביצוע וכבר ביקשתי מהמתכננים להעביר תכנון מפורט כנדרש.

וועד ההנהלה משימות

במסגרת משימות וועד ההנהלה אנחנו מטפלים מזה זמן בבדיקת תקנון הקיבוץ, ארגון הצעות לשינויים מתחייבים בו בעיקר בסעיפים לא רלוונטיים מהתקנון הישן שלא טופלו בעבר במסגרת שינוי התקנון לקיבוץ מתחדש.

תקנון פנסיה

מתבצעת עבודה של הכנת תקנון פנסיה עדכני בסיוע עו"ד של הקיבוץ לקראת הצגתו בפני צוות הפנסיה.

ספסלי ישיבה

לאור בקשת חברים יותקנו לאחר שנסיים את עבודות חפירת הצנרת של המים מספר ספסלי ישיבה לאורך כביש המערכת בצד הצפוני.

תכנון בניה

לבונים ולמשפצים - התקבל מכתב ממהנדס המועצה לגבי היתרי בניה בקיבוץ – הרשאות בניה מעבר לקווי בנין לתשומת לבכם (ראו מצורף).

שבת שלום

איתן
 
-
 
מזל טוב
לנעמי ואיתן קפלן
ולכל המשפחה המורחבת
לנישואיהם של
ניר וטל

 
-

 


לדף הבית