Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -

דף מידע מס' 14 — 12/8/11

חברי רשפים שלום;

הנהלת הקהילה החדשה

בשעה טובה התכנסה הנהלת הקהילה החדשה שזכתה לאמון הצבור הרחב ועל כך תודתנו. בישיבה זו נפרדנו מחברים שסיימו את כהונתם והננו מודים להם על פועלם הרב למען הקיבוץ. בישיבה קיבלנו סקירה נרחבת על העשייה רבת הפעלים שהתרחשה בקבוץ בהתאם למדיניות ההנהלה . כמו כן הוחלט שההנהלה החדשה תלמד ביסודיות רבה את תפקידיה ותגבש את עבודתה בהתאם לתקנון הקיבוץ. לפתחם של חברי ההנהלה החדשה הגיעה פניה של מספר חברים הדורשים לכנס מידית שיחת קיבוץ נוספת בבקשה לדון בסעיפים הבאים:
  1. ביטול מיידי ורטרואקטיבי של היטלי הסיעוד שהוטלו על קשישים הסעודיים ושינוי תקציב הקהילה בהתאם.
  2. העמדת המשך כהונתו של איתן בלניקוב לתפקיד מנהל הקהילה לשנה נוספת להצבעה בקלפי .
  3. הקפאה מיידית של הליך השיוך הדירות ברשפים עד גמר התארגנות פרסונאלית מחודשת ועל פי הוראות התקנון.
הנושאים הללו דורשים מאיתנו,חברי ההנהלה, למידה ממוקדת ואיסוף נתונים. על כן אנו נדחה את הפניה לקיום שיחת הקיבוץ לזמן מוגבל של עד חודשיים ימי עבודה. יחד עם זאת נקדם הקמת ועדת ביקורת בהקדם! לשם כך נקיים מפגש למידה על ועדת הביקורת מפי מומחים בתחום. הודעה תפורסם בהמשך.
כהנהלה חדשה נמשיך לנהל את הקיבוץ באחריות, מסירות ולטובת החברים והקבוץ לעתיד טוב יותר.

בברכה

חברי ההנהלה

-

לחברים שלום

ביטוח

במסגרת תוכנית התייעלות וצמצום בעלויות הביטוח, הפסיק הקיבוץ בתחילת השנה את ההתקשרות עם חברת הביטוח מנורה (ביטוח למקרי קיצון רפואיים). במקום ביטוח זה ביצע הקיבוץ ביטוח קולקטיבי (חברת הביטוח דקלה) באמצעות ביטוח חקלאי בעלות של 15 ₪ לחבר/לחודש (צמוד מדד). הביטוח חל רטרואקטיבית מחודש ינואר 2011.
עקב עיכובים בהעברת החיובים מ"דקלה", יופיע החיוב בדפי התקציב של חודש יולי כולל החודשים מתחילת השנה.
חברים אשר נותרו מבוטחים במנורה או אשר מבוטחים בחברות אחרות מתבקשים להחזיר לחגית את דפי הפוליסות של דקלה שקיבלו בדואר ולציין על הדף שהם מבוטחים בחברה אחרת.

בריכת השחיה

אנו נמצאים בטיפול מתקדם מול משרד הבריאות לקבלת רשיון עסק זמני להפעלת הבריכה וזה יאפשר לנו לקיים בבריכה פעילויות שעד כה נמנעו מאיתנו.

דיור זמני

לאחר בדיקות הנדסיות ממושכות ויסודיות שנערכו על ידינו ועל ידי החטיבה להתיישבות התברר שלא ניתן בעלות סבירה לשפץ את בתי הרכבות לדיור זמני". לאור מצב זה המועצה ביקשה להמיר את תקציב השיפוצים בקרווילות שיובאו לרשפים ויוצבו בפינה הדרום מזרחית (ממזרח לחדרי הנעורים). מאחר והחטיבה להתיישבות הסכימה עקרונית לפרויקט התחלנו לקדם הליכי תכנון תשתיות והצבה של הקרווילות. התכנון הראשוני יוצג לעיון הציבור בקרוב.

כביש כניסה רשפים/שלפים

תוכניות הכביש לקראת השלמתם. התוכנית נמצאת לעיון הציבור על לוח המודעות. התקציב לביצוע הכביש אמור להתקבל ממשרד השיכון , והביצוע על ידי המועצה.

שבת שלום

איתן

לדקלה קפלן
עם שחרורה מצה"ל
מאחלים הצלחה בהמשך דרכה
 
תודה!
לדור דקל, עומר דיגה, עידן סלם
שחילצו את רונן ממלתעות הכלב שתקף

 


לדף הבית