Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
Haim Rubin (1924 - 2005)
-
- 1
2
3
4
5
6

 


Gallery