Kibbutz Reshafim, 10905, Israel -
logo

הצעה

תקנון בניה לעיצוב אדריכלי מרחב המגורים-קיבוץ רשפים

עקרונות התכנון:

כללי:

תקנות בניה שמטרתם לקבוע הוראות בניה נוספות ומפורטות מבחינה אדריכלית ועיצובית. התקנות יבואו המשך להוראות הבניה שנקבעו ע"פ תב"ע מאושרת עמק/מק/ 26 ו/או ג/ 12500 לציין כי הוראות התכנית עמק/מק/ 26 והתכנית ג/ 12500 הם המאושרות ע"פ חוק התכנון והבניה התש"כ - 1965 ומכוחם אפשר להוציא היתרי בניה.
תקנות אלו יחולו על בתי ו/או בנייני מגורים בלבד!

עקרונות העיצוב:

 1. יתוכננו גגות רעפים בשני שיפועים בלבד עם מתן דגש לקיר גמלוני באחת או שתי חזיתות הבית הבולטות מעבר למגרש (במטרה לשמר את האלמנטים הארכיטקטונים הפשוטים של קיבוץ רשפים) הכל ע״פ ההנחיות שיפורטו בהמשך.
 2. תותר בניית גגות שטוחים עם מעקות גג בגבהים שונים כך שלא יפחת גובהם מ- 90 ס"מ מעל מפלס גג קומת הקרקע כאשר גובה התקרה תקני. מעקה הגג יישמש להסוות כל המערכות והמתקנים השונים שנדרשים בעבור הבית כמו יחידות מיזוג אוויר׳ מיכלים שונים, דודים וכה. הכל ע"פ המתואר בנספח תקנות הבניה.
 3. במידה ומתוכנן גג שטוח בהמשך או בצמוד לגג הרעפים הנ"ל, ייתוכנן גג הרעפים הנ"ל מעל חלל המגורים בלבד. חלל המגורים בהגדרתו הוא ״הסלון״, המטבח ופינת האוכל
 4. במידה ומתוכנן גג שטוח בלבד ע"פ נספח התכנון לתקנות הבניה וללא גג רעפיםבמידה ומתוכנן גג שטוח בלבד ע"פ נספח התכנון לתקנות הבניה וללא גג רעפים, יתבקש המתכנן לשחזר . ולתכנן את הקיר הגמלוני הטיפוסי כמתואר בנספח לתקנות הבניה, עמוד מספר 3
  מומלץ כי קיר גמלוני יופיע בחזית צפונית.
 5. גגות השטוחים יחולקו עד ל- 3 מסות, הכול ע״פ הסכמות המתוארות בנספח לתקנות הבניה בעבור יצירת שפה ארכיטקטונית מיוחדת שמאפיינת את רשפים תוך כדי מתן גמישות בתכנון המסות לכל מתכנן. ההפרש בין גובה המסות הנ"ל לא יקטן מ- 70 ס"מ
 6. הנחיות לתכנון גג רעפים:
  שיפועי גגות הרעפים יהיו 45% ע"פ ת"י. ארגז רוח צד יבלוט עד 40 ס"מ בלבד ממישור קיר גמלוני וללא קורות בולטות. גובה "לוח מצח" בקצה ארגז רוח צד יהיה בין 15 ס"מ ועד 20 ס"מ
  קורות ארגז רוח יתוכננו בחתך קורה של 5/15 ס"מ (גובה/עובי) ועד 8/20 ס"מ. הקורות יובלטו מקיר קצה השיפוע החיצוני עד 40 ס"מ
  מפלס גובה קיר תחילת שיפוע הגג המקסימלי יתוכנן עד 4.0 מ' ממפלס רצפת קומת הקרקע.
 7. הסוות דוד שמש בהתאם להוראות הבניה עמק/מק/ 26
 8. מיקום קולטי שמש:
  הקולטים יותקנו ע״ג גגות הרעפים ובשיפוע זהה לחלוטין (צמוד).
  מומלץ לתכנון את גגות הרעפים בכיוון הנכון שנדרש בעבור קולטי שמש.
 9. פרגולות:
  קורות הפרגולה יתוכננו בחתך 15/5 ס"מ
  גגון הפרגולה ייתוכנן בהמשך לשיפוע גג הרעפים ומאותם חומרים, או בשיפוע תקני ועד 10% כאשר הקירוי יכלול מרשים בחתך מלבני ובכיוון הנגדי לקורולת הפרגולה בצפיפות שלא תפחת מ- 40% משטח הפרגולה. צבע קורות ומבנה הפרגולה שיתוכנן בשיפוע התקני ועד 10% יהיה בהיר כצבע קירות חוץ הבית
 10. גמרים:
  צבע חוץ ו/או גמר קירות חוץ:
  קירות חוץ יבוצעו בגמר טיח וצבע או טיח ושליכט צבעוני בלבד תותר שימוש באבן טבעית מקומית בלבד. יאסר על שימוש אבן מלכותיתי כמו כן יאסר חיפוי קיר גמלוני באבן. גוון צבע גמר קירות חוץ או צבע שליכט חוץ יהיו בגוון צבע מהמשפחת הלבנים ו/או הגוונים הבהירים ביותר (משפחת הגוונים הנטרלים). לדוגמה: לבן, לבן שבור, לבן אפרפר או גוונים כרמים בהירים וגווני החול הלבנים הבהירים.
  רעף דגם אקרשטיין או זהה בצורתו - גוון קלאסי בלבד

 


לדף הבית