logo

שם הפרויקט: רשפים - שכונה
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 9.4.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.בניגוד למפורט בסעיף מס' 1 בפרוטוקול סיכום הפגישה ₪ מתאריך 29.1.13 , במסגרת התקציב של 800,000 (לא כולל מע"מ) יבוצעו העבודות כמפורט להלן:
  1. ע"ע ל- 18 מגרשים.
  2. הכנות להזנות תשתיות מים, ביוב, חשמל תקשורת ל- 18 מגרשים.
  3. תשתיות מים, ביוב, חשמל, תקשורת תת"ק ל- 18 מגרשים כל הפרויקט בהתאם לתכנית תיאום מערכות מעודכנת לביצוע לאחר פגישה עם רמי קרקש מתאריך .5.2.13
  4. ע"ע עד מילוי נברר לשבילים ציבוריים.
  5. הכנות לתאורת רחובות (עד יסודות כולל) בכביש מס 3
   
2.לאחר הודעתו של איתן כי יש תקציב נוסף לפרויקט ע"ע 280,000 ₪ כולל מע"מ (כ 240,000- ₪ ללא מע"מ), הוחלט בהתאם לסיכומים מוקדמים, כי תינתן עדיפות להמשך ביצוע העבודות למבנה כביש והעתקת כבלי המתח הגבוה והנמוך הקיימים בכביש.    
3. לאחר בדיקת חשבון הפרפורמה המעודכן שהגיש הקבלן, בדיקת הפיקוח והצגת הסתייגויות שבין הקבלן לפיקוח לאבי לוי מעמק המעיינות, סוכם כי הפיקוח יעביר לקבלן את החשבון המתוקן לאחר הבדיקה ולחשבון יצורף מכתב שבו יפרט הפיקוח את יתרת התקציב והעבודות להמשך הביצוע, בהתאם לחשבון דלעיל, לשלב זה. פיקוח  
4. הקבלן נמצא בביצוע המילוי הנברר בשבילים, בכביש מס' 3 . ובהנחת קו ההשקייה החדש שבכביש מס' 3    
5.לאחר בדיקה מול איציק אזולאי, סוכם כי הקבלן יחל בביצוע עבודות החשמל/תקשורת/הכנות לתאורת רחובות בכביש מס' 3 והעתקת קו תאורת הגדר הקיים ביום ראשון הקרוב 14/4/13 וללא דיחוי נוסף. קבלן14.4.13 
6. נציגי הקיבוץ והמזמינה הסכימו כי 5 גומחות בטון לפילרים יסופקו מפרויקט שלפים ללא תקרה ושאר הגומחות הנדרשות בהתאם לתכניות לביצוע, יסופקו ע"י הקבלן עם תקרה. קבלן14.4.13 
7. סוכם כי הפיקוח יתאם מול הקבלן את מועדי אספקת החומר המקומי (מפרויקט סמוך) לצורך השלמת ע"ע והמילוי בששת המגרשים הנותרים, בכדי שהוא יוכל לתזמן את הכלים הנחוצים לכך. פיקוח16.4.13 
8.בוצעה בדיקת לחץ למערכת המים.    
9.הקבלן הציג את קבלן המשנה מטעמו לביצוע עבודות החשמל/תקשורת/תאורת רחובות והוא טען כי יש לו מספר הערות/שאלות/הבהרות/הצעות לשיפור, סוכם כי הוא יעלה את הדברים על הכתב ויעבירם לבדיקה והתייחסות הפיקוח.
בכל מקרה לא תהיה פניה ישירה של הקבלן למתכננים ללא תיאום מוקדם מול הפיקוח.
קבלן16.4.13 
10. על הקבלן להעביר לאישור הפיקוח תמחור/עלויות לביצוע הזנות החשמל למגרשים נוספים (שאינם קשורים לפרויקט) כפי שביקשו נציגי הקיבוץ. קבלן16.4.13 
11. על הקבלן להעביר לפיקוח דו"ח צילום טלויזיה של מערכת הביוב. קבלן11.4.13 
רשם: יוסי בויום