logo

שם הפרויקט: רשפים - שכונה
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 4.6.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.התקציב המעודכן לביצוע, כפי שהוצג ע"י אבי לוי בטבלת ₪ המקורות והשימושים מתאריך 30.4.13 , הינו 1,275,917 (לא כולל מע"מ, נילוות/עמלות, פיקוח וניהול) וזאת לאחר סיכום חשבון הפרפורמה שהציג הקבלן לאישור הפיקוח וכלל את ביצוע עבודות העפר ל 18- מגרשים, הכנת הזנות מים, ביוב, חשמל, תקשורת ל 18- מגרשים, עבודות עפר ומילוי נברר בכל השבילים הציבוריים, הכנות לתאורת כל השבילים וכביש מס' 3 (עד יסודות כולל) ועבודות עפר למבנה כביש מס' 3 (כולל שברי אבן ומילוי נברר בלבד).    
2.עפ"י בקשת נציגי הקיבוץ, נערך אמדן להשלמת עבודות המצעים, ביצוע רצועת אספלט ראשונה ברוחב כ- 4 מטר והשלמת עמודי ופנסי התאורה בכביש מס' 3 (סה"כ 7 עמודים), נמצא כי יהיה צורך להוסיף סכום של כ- 100,000 ₪ (כולל תוספת חד- פעמית של 12,000 ₪ בגין ביצוע חלקי של האספלט, כפי שסוכם עם אבי לוי) לביצוע השלמת העבודות דלעיל.    
3. איתן בלינקוב הודיע כי יעביר מכתב התחייבות להשלמת התקציב הנדרש להשלמת העבודות המבוקשות דלעיל לאחר קבלת המספרים המדויקים מהפיקוח.    
4. יש לקבל פירוט (כולל חומר ועבודה) לחשבון של בועז אריאלי, להעתקת קווי המתח הגבוה והנמוך שהיו בכביש . מס' קבלן10.6.13 
5.תשובה לגבי המשך מילוי מגרשים תינתן בתחילת השבוע הבא. פיקוח10.6.13 
6. נעבודות אספלט – יבוצע בשבוע הבא עפ"י הקבלן. קבלן13.6.13 
7. הקבלן יתחיל במדידות עבור תכניות AS MADE ע"ע ותת"ק. קבלןמיידי 
8.עבודות לשבוע הבא:
. א. השלמות מצעים והידוק, גם בשביל 2
ב. אספלט ברוחב 4 מ'.
ג. השלמת מילוי במגרשים (לאחר קבלת תשובה .( מהפיקוח – ראה סעיף 3
   
רשם: מוריס כהן