logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 9.4.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כחודש וחצי בביצוע העבודות בכביש מס' 2, ובפיגור של כשבוע בביצוע הביוב בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.הקבלן סיים את ביצוע עבודות צנרת המים הראשית, ההכנות התת"ק, כולל יסודות הבטון לעמודי תאורת הרחובות ונמצא בביצוע אבני שפה בכביש מס' 2, והחל . בביצוע קו הביוב המאסף מכביש מס' 3    
3. סוכם עם נציגי הקיבוץ איתן ומרגלית התוואי לדרך , המצעים החליפית העוקפת את כביש מס' 3 לכשתסתיים הכנתה, ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודות המתוכננות בכביש מס' 3, במקביל וללא קשר . לעבודות המבוצעות בכביש מס' 2 קבלן16.4.13 
4. יש לקבל מהמתכנן רמי קרקש, תכנית לביצוע פתרון הניקוז המוצע ע"י נציגי הקיבוץ, מקצה כביש מס' 2 לאורך שביל מס' 21 , עפ"י הנתונים שהועברו אליו ע"י הפיקוח. פיקוח16.4.13 
5.עפ"י הנחייתו של אבי לוי מעמק המעיינות ולצורך הצלתו של עץ קיים, הוזזה אבן השפה המתוכננת בכביש מס' 2 208 בכ- 20 ס"מ לתוך תחום הכביש, אך , בין חתכים 207 השורשים שיוותרו בתחום הכביש יחתכו ויוצאו.    
6. סוכם כי גופי ועמודי התאורה לביצוע לא ישתנו (לתאורת לדים) וישארו בהתאם למפורט בתכניות לביצוע. על הקבלן לאשר מראש דוגמא של גוף התאורה והעמוד, ולקבל לכך אישור בכתב מהפיקוח קבלן16.4.13 
7. הודגש בפני הקבלן נושא צוות העובדים המקצועי הנדרש, שיטת ואיכות הביצוע של קו הביוב המתבצעת בכביש מס' 3, בכדי שלא יהיה צורך בביצוע תיקונים מיותרים, התארכות משך הפרויקט ונזק שייגרם לקבלן ולפרויקט, כפי שקרה בביצוע קו . הביוב בכביש מס' 2    
8.התקיים סיור עם נציגי הקבלן, הקיבוץ והפיקוח וסומנו כל התשתיות התת"ק הקיימות לאורך תוואי . קו הביוב המתוכנן בכביש מס'    
9.הודגש בפני הקבלן, הצבת שעון מים כולל קריאת המונה, בתיאום עם נציג הקיבוץ האחראי על כך. קבלן מיידי 
10. ישנה תכנית תנוחת כבישים מעודכנת לביצוע, כולל כל השינויים שהתבקשו ואושרו ע"י נציגי הקיבוץ ומתכנן הנוף בכבישים 2,3 , נציגי הקיבוץ הודיעו כי לא יהיו עוד שינויים.    
11. יש לבדוק ובמידת הצורך לקבל מהמתכנן תכניות השקייה וגינון לביצוע, זאת לפני ביצוע אבן השפה . בכביש מס' פיקוח16.4.13 
12.המיקום שהתקבל מנציג הקיבוץ איתן בלינקוב לחיבור מערכת תאורת הרחובות המתוכננת, הינו למערכת . הקיימת במקלט שליד מגרש 641    
13. בהמשך לסיור שהתקיים בתאריך 1.1.13 בשטח עם המתכנן רמי קרקש, התקבלה הנחייה להחליף את המפלים המתוכננים במערכת הביוב ממפלים חיצוניים למפלים פנימיים.    
14. הוחלט ע"י המזמין לבצע את כל קו המים המתוכנן בכביש מס' 3, וזאת בניגוד להחלטה קודמת מסיור בשטח עם המתכנן.    
15. הודגשה בפני הקבלן החשיבות של מתן אפשרות גישה רציפה בטוחה וחופשית של הדיירים לבתיהם בכל מהלך הביצוע והכנת שלטי אזהרה והכוונה מתאימים מבעוד מועד. קבלן  
16. הודגש בפני הקבלן כי כל קטע שיתקיימו בו עבודות, יבודד ע"י גידור מתאים, כפי שהוצג לו ע"י הפיקוח, כך שלא תהיה אליו כלל גישה של הולכי רגל ורכבים וכי הדבר מסוכם מול נציגי הקיבוץ. קבלן  
רשם: יוסי בויום