logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 6.8.13

משתתפים:

דו"ח מצב:א. כביש מס' 3 – אבני שפה, אבן שפה גננית, מצע א'.
מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כשלושה שבועות בביצוע העבודות בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.הקבלן הודיע שהעבודות בכביש מס' 3 יסתיימו בסוף חודש אוגוסט. קבלן31.8.13 
3.יש לבצע שטיפה וחיטוי ע"י מורשה מטעם משרד הבריאות לקווי המים ולסיים חיבורי קו חדש לקווים . קיימים – בכביש מס' 3 קבלן8.8.13 
4.ימעברי חצייה ובמפרים בכביש 2 יבוצעו במקביל עם . אלה של כביש קבלן25.8.13 
5.יקוזז מחשבון הקבלן סכום עלות התשלום של תיקון קווי התקשורת שנפגעו על ידו.    
6.הקבלן העביר ניתוח מחיר לכיפות מחסום מגרנוליט, לבדיקת ואישור הפיקוח. פיקוח8.8.13 
7.הקבלן הודיע שע"ת יסופקו ויורכבו עד סוף השבוע הזה בכביש 2 (עמודי כביש 3 יגיעו עם הנגלה הנ"ל)! קבלן2.8.13 
8.עפ"י הקבלן, הכנות למסירה יבוצעו לפני החג (עיד אל פיטר), כ"כ הוזמנו אבנים משתלבות. קבלן8.8.13 
9.הקבלן נדרש לתאם כבר היום, מול מבצעי אספלט לכביש 3 בהתאם ללו"ז שהציג לעיל. קבלןמיידי 
10.המתכנן רמי קרקש יעביר תכנית תנועה לסימון .2 , ותמרור הכבישים 3 רמי קרקש13.8.13 
11.הכיכר בכביש 3 תהיה מגוננת! הקבלן ימלאה באדמה גננית, יכין שרוולים ויבצע שביל מרוצף לכניסה למקלט שנמצא בכיכר. קבלןלו"ז 
12.יבוצעו צינורות לניקוז מתחת לשבילי הבטון החוצים את . תעלת הניקוז בכביש 2 קבלן13.8.13 
13.עבודות לשבוע הבא:
  1. א. כביש 2 - עבודות להשלמה מיידית:
    • כיפות מחסום לרכב.
    • עמודי תאורה.
    • הכנות למסירה.
  2. ב. כביש 3 – אבני שפה וגן, מצעים
קבלן13.8.13 
רשם: מוריס כהן