logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 4.6.13

נוכחים:

דו"ח מצב:א. כביש מס' 2 – שכבה סופית מצע א' במיסעה.
ב. ריצוף אבן משתלבת במדרכות.
ג. כביש מס' 3 – שכבה שנייה מילוי נברר במבנה הכביש.
מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כשלושה שבועות בביצוע העבודות בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.ביצוע ריצוף במדרכות, עפ"י חלופה א' שהועברה ע"י המתכנן, כלומר, קוקטייל של גווני צהוב של משתלבות, במידות 10X20 ס"מ ופסים אפורים של משתלבות במידות 10X20 ס"מ.    
3. ביצוע עמודי התאורה, הזרועות וגופי התאורה כפי שהוצגו ע"י הקבלן (לא אלו שהוצגו ע"י נציגי הקיבוץ).    
4.הגוון שנבחר לעמודי/גופי התאורה הינו RAL 6001 (ירוק כהה).    
5.על הקבלן להעביר לפיקוח, את תווי התקן של גופי התאורה שבכוונתנו לספק. קבלן14.6.13 
6.על הקבלן לסמן בתיאום עם מרגלית, איתן קפלן והפיקוח את השרוולים להכנות להשקייה במדרכות, . בשבילים והתשתיות התת"ק הקיימות בכביש מס' קבלן11.6.13 
7. יש לבצע בדיקות לחץ, שטיפה וחיטוי ע"י מורשה מטעם משרד הבריאות לקווי המים. קבלן11.6.13 
8.התקיים סיור עם נציגי הקבלן, הקיבוץ והפיקוחבניגוד להחלטה בסיכום ישיבת עבודה קודמת, אישר אבי לוי מעמק המעיינות לבצע את מגרש החנייה המתוכנן ממערב לכיכר בכביש מס' 3 (חניות תלתון) בהתאם לתכנית הביצוע המעודכנת האחרונה (כלומר מוגדל/מוכפל) עד מצעים כולל, ובמידה ותהיה חריגה בגין כך בתקציב, היא תכוסה ע"י הקיבוץ. קבלן  
9.הועבר לאבי, עפ"י בקשת נציגי הקיבוץ, אמדן להשלמת קטע כביש מס' 3 שמחוץ לגבולות הביצוע (עפ"י הסימון בתכניות הביצוע), שיכלול את כל התשתיות התת"ק (מים, הכנות לתאורת רחובות כולל יסודות, תקשורת) ומצעים ולא כולל את הביוב שמחושב בנפרד, ע"ס 370,000 ₪ כולל מע"מ, ניהול ופיקוח ולא כולל בצ"מ.    
10. הוחלט ע"י המזמין לבצע את כל קו המים המתוכנן בכביש מס' 3, וזאת בניגוד להחלטה קודמת מסיור בשטח עם המתכנן.    
11. הקבלן הודיע שאספלט בכביש מס' 2 יבוצע בעוד כשבועיים קבלן18.6.13 
12.הגומות לעצים הוזמנו עפ"י הנחיית הפיקוח, הקבלן יעדכן בנושא גוונים זמינים להחלטה ובחירה. קבלן11.6.13 
13. הקבלן הודיע לאחר מדידה, שניתן לבצע את תעלת הניקוז המתוכננת בקצה כביש מס' 2, הנ"ל לביצוע מיידי. קבלן11.6.13 
14. הקבלן הגיש חשבון פרפורמה סופי לעבודות בכביש מס' 3, לבדיקת הפיקוח.    
15. תקשורת – הישוב יבדוק מיקום התחברות קרוב יותר מהמתוכנן, הנתונים יועברו לפיקוח. איתן+ אנדריאס7.6.13 
16.נדון נושא החניות הנוספות בכביש 3 (בין אורנים), הביצוע בעייתי בגלל אי יכולת לבצע מבנה מלא, עקירת עצים נוספים ושינויים בתכ' התאורה.    
17.עבודות לשבוע הבא:
א. כביש 2 – ריצוף אבן משתלבת והכנות לריבוד אספלט.
ב. כביש 3 – המשך והשלמת 4 שכבות מילוי נברר וחיבורי ביוב קיימים לקו החדש.
   
רשם: מוריס כהן