logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 30.7.13

נוכחים:

דו"ח מצב:א. כביש מס' 2 – הכנות להשלמות חיבורי אספלט, בדרכים הקיימים.
ב. כביש מס' 3 – אבני שפה, שכבה 1 מצע א'.
מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כשלושה שבועות בביצוע העבודות בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.הקבלן הודיע שהעבודות בכביש מס' 3 יסתיימו בסוף חודש אוגוסט. קבלן31.8.13 
3.פיתוח הכיכר, ידון ויטופל בהמשך. פורום  
4.יש לבצע שטיפה וחיטוי ע"י מורשה מטעם משרד הבריאות לקווי המים ולסיים חיבורי קו חדש לקווים . קיימים – בכביש מס קבלן8.8.13 
5.מעברי חצייה ובמפרים בכביש 2 יבוצעו במקביל עם . אלה של כביש 3 קבלן25.8.13 
6.יקוזז מחשבון הקבלן סכום עלות התשלום של תיקון קווי התקשורת שנפגעו על ידו.    
7.הקבלן העביר ניתוח מחיר לכיפות מחסום מגרנוליט, לבדיקת ואישור הפיקוח. פיקוח8.8.13 
8.איתן בלינקוב – ביקש לסיים במיידי את השלמת הנקיון, הסידור והאדמה הגננית בערוגות כביש 2 לצורך ביצוע מיידי של הגינון ע"י הקיבוץ (יש לסיים לפני החג המוסלמי). קבלן4.8.13 
9.הקבלן הודיע שע"ת יסופקו ויורכבו עד סוף השבוע הזה בכביש 2 (עמודי כביש 3 יגיעו עם הנגלה הנ"ל)! קבלן2.8.13 
10.עפ"י הקבלן, הכנות למסירה יבוצעו לפני החג (עיד אל פיטר), כ"כ הוזמנו אבנים משתלבות. קבלן8.8.13 
11.הקבלן נדרש לתאם כבר היום, מול מבצעי אספלט לכביש 3 בהתאם ללו"ז שהציג לעיל. קבלןמיידי 
12.סיום מתוכנן עפ"י הקבלן – 25.8.13 . קבלן25.8.13 
13.המתכנן רמי קרקש יעביר תכנית תנועה לסימון ותמרור הכבישים 2, 3. רמי קרקש8.8.13 
14.עבודות לשבוע הבא:
  1. א. כביש 2 - עבודות להשלמה מיידית:
    • נקיון, השלמת אדמה גננית וישור.
    • עמודי תאורה.
    • רמפה לחנייה בקצה הכביש (אספלט).
    • הכנות למסירה.
  2. ב. כביש 3 – אבני שפה וגן, מצעים.
קבלן8.8.13 
רשם: מוריס כהן