logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 23.7.13

נוכחים:

דו"ח מצב:א. כביש מס' 2 – תעלת ניקוז, הכנות להשלמות חיבורי אספלט, גומות לעצים.
ב. כביש מס' 3 – השלמת קווי מים שטיפה ובדיקת לחץ.
מילוי מצע א' תושבת לבני שפה.
מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כשלושה שבועות בביצוע העבודות בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.הקבלן הודיע שהעבודות בכביש מס' 3 יסתיימו באמצע חודש אוגוסט. קבלן  
3.בוטל קטע מדרכה ליד מגרשי "תיאו" – בהנחיית איתן בלינקוב. איתן30.7.13 
4.פיתוח הכיכר, ידון ויטופל בהמשך. פורום  
5.המדרכה בין חתכים 601-603 תבוצע בצד הדרומי ולא כפי שתוכננה, בצד הצפוני אבן שפה בלבד. קבלן30.7.13 
6.יש לבצע שטיפה וחיטוי ע"י מורשה מטעם משרד הבריאות לקווי המים ולסיים חיבורי קו חדש לקווים . קיימים – בכביש מס' 3 קבלן30.7.13 
7.מעברי חצייה ובמפרים בכביש 2 יבוצעו במקביל עם . אלה של כביש 3 קבלן15.8.13 
8.יקוזז מחשבון הקבלן סכום עלות התשלום של תיקון קווי התקשורת שנפגעו על ידו.    
9.עמוס סגל סימן ע"ג תכנית הקבלן מיקום של כ- 14 כיפות מחסום מגרנוליט בכביש מס' 2 – יבוצע לאחר אישור החריג. מוריס30.7.13 
10.הקבלן הודיע שאספלט בכביש מס' 2 יבוצע ביום ראשוןאיתן בלינקוב – ביקש לסיים במיידי את השלמת הנקיון, הסידור והאדמה הגננית בערוגות כביש 2 לצורך ביצוע מיידי של הגינון ע"י הקיבוץ. קבלן30.7.13 
11.עבודות לשבוע הבא:
א. כביש 2 - עבודות להשלמה מיידית:
  • נקיון, השלמת אדמה גננית וישור.
  • עמודי תאורה
  • רמפה לחנייה בקצה הכביש.
ב. כביש 3 – אבני שפה, מצעים.
קבלן30.7.13 
רשם: מוריס כהן