logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 20.8.13

משתתפים:

דו"ח מצב:א. כביש מס' 2 – התקנת עמודי תאורה, תיקון אבן משתלבת סביב ע"ת, יציקת והשלמת בטונים בשבילים
ב. כביש מס' 3 – השלמת אבני גן, התקנת עמודי תאורה, מצע א', יציקת שבילי בטון לחיבור ישן וחדש.
מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כשלושה שבועות בביצוע העבודות בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.הקבלן הודיע שהעבודות בכביש מס' 3 יסתיימו בסוף חודש אוגוסט. קבלן31.8.13 
3.יש לבצע שטיפה וחיטוי ע"י מורשה מטעם משרד הבריאות לקווי המים ולסיים חיבורי קו חדש לקווים . קיימים – בכביש מס' 3 קבלן27.8.13 
4.מעברי חצייה ובמפרים בכביש 2 יבוצעו במקביל עם . אלה של כביש קבלן31.8.13 
5.יקוזז מחשבון הקבלן סכום עלות התשלום של תיקון קווי התקשורת שנפגעו על ידו.    
6.הקבלן העביר ניתוח מחיר לכיפות מחסום מגרנוליט, מאושר, יש להזמין במיידי. פיקוח27.8.13 
7.הקבלן נדרש לתאם כבר היום, מול מבצעי אספלט לכביש 3 בהתאם ללו"ז שהציג לעיל. קבלןמיידי 
8.עהמתכנן רמי קרקש יעביר תכנית תנועה לסימון .2 , ותמרור הכבישים 3 רמי קרקש27.8.13 
9.הכיכר בכביש 3 תהיה מגוננת! הקבלן ימלאה באדמה גננית, יכין שרוולים ויבצע שביל מרוצף לכניסה למקלט שנמצא בכיכר. קבלןלו"ז 
10.הקבלן התבקש לאשר אביזרי מגשי ע"ת והתאמתם לנדרש במפרט המיוחד או שוו"ע מאושר ע"י המתכנן. קבלן 27.8.13 
11.ערוגת הגינון הצמודה למדרכה במעגל התנועה, תגונן עפ"י החלטת הישוב. קבלן27.8.13 
12.הקבלן יעביר קבצי תכנית העדות של כביש 2. קבלן27.8.13 
13.מאחורי אבני השפה בכביש 3, ליד אבן הבוסתן, יבוצע מצע א' לתמיכת אבן השפה, עפ"י ההנחיות בישיבה. קבלן27.8.13 
14.יבוצעו צינורות לניקוז מתחת לשבילי הבטון החוצים את . תעלת הניקוז בכביש 2 קבלן27.8.13 
15.עבודות לשבוע הבא:
א. כביש 2 - הכנות למסירה.
ב. כביש 3 – מצעים, אבן משתלבת.
קבלן27.8.13 
רשם: מוריס כהן