logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 2.7.13

נוכחים:

דו"ח מצב:א. כביש מס' 2 – השלמת אבן משתלבת.
ב. כביש מס' 3 –סיום קו תקשורת, בביצוע קו תאורה.
מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כשלושה שבועות בביצוע העבודות בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.הקבלן הודיע שהעבודות בכביש מס' 3 יסתיימו באמצע חודש יולי. קבלן  
3.ניתנה הנחייה לקבלן להמשך ביצוע של כביש 3 מזרחה מחתך 601-603 (תשתיות תת"ק, מצעים ואספלט ברוחב 4 מ' ללא אבני שפה) + חניית נכה 1 ליד המקלט. קבלןמיידי 
4.הקיבוץ יבדוק נושא ביטול קטע מדרכה ליד מגרשי "תיאו". איתן9.7.13 
5.פיתוח הכיכר, ידון ויטופל בהמשך.    
6.הפיקוח יבדוק המצאות תכ' תנועה לביצוע לצורך תמרור. מוריס7.7.13 
7.הפנסים הפונים לכיוון המדרכה בכביש 3, יהיו .7 75 , לבקשת הקיבוץ יש להתאים את w בעוצמה של האביזרים במגש. קבלן  
8.המדרכה בין חתכים 601-603 תבוצע בצד הדרומי ולא כפי שתוכננה. קבלן  
9.יש לבצע שטיפה וחיטוי ע"י מורשה מטעם משרד הבריאות לקווי המים ולסיים חיבורי קו חדש לקווים קיימים. קבלן9.7.13 
10.הקבלן הודיע שאספלט בכביש מס' 2 יבוצע ביום ראשון .7.7.13 קבלן7.7.13 
11.הקבלן הודיע לאחר מדידה, שניתן לבצע את תעלת הניקוז המתוכננת בקצה כביש מס' 2, הנ"ל לביצוע מיידי. קבלן7.7.13 
12.יקוזז מחשבון הקבלן סכום עלות התשלום של תיקון קווי התקשורת שנפגעו על ידו.    
13.עמוס סגל יעביר תכנית למיקום כיפות מחסום בכביש . מס' 2 עמוס סגל9.7.13 
14.הקבלן יבצע 2 חניות נוספות לנכים ליד חתך מס' 602 (ליד המקלט). קבלן9.7.13 
15.עבודות לשבוע הבא:
א. כביש 2 - אספלט + תאורת רחוב וגומות לעצים.
ב. כביש 3 – קו תאורה, יסודות לע"ת, וקו מים קוטר 160 מ"מ.
קבלן9.7.13 
רשם: מוריס כהן