logo

שם הפרויקט: שלפים
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 5.3.13

נוכחים:

באישורו של דעאל ועפ"י בקשת נציגי המשתכנים, יש לבצע ריסוס עשבים למגרשים, באמצעות איש התחזוקה של המועצה (יעקב קדוש) עפ"י הצעת המחיר של 280 ₪ למגרש (לא כולל מע"מ).
מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן היה אמור לסיים את העבודות של שלב זה ולמוסרם עפ"י הלו"ז שסוכם, בתאריך 6.1.13 והגיש לו"ז מעודכן לסיום . העבודה כולל מסירות לתאריך 6.2.13   
2.הקבלן דיווח כי בשבוע הבא תתקבל תשובת ח"ח לגבי היתרי החפירה שהוגשו לביצוע התימוך לעמודי ח"ח הקיימים לאורך . תוואי תעלת הניקוז המתוכננת לחיבור לחציית כביש מע"צ 669 קבלן 12.3.13 
3.העבודות שנותרו לקבלן לבצע:
  • השלמת ריפ-רפים לכל מתקני הכניסה והיציאה של מערכת הניקוז.
  • השלמת פינישים להכנות למערכת תאורת הרחובות (עד ליסודות).
  • השלמת הידוקים במקומות נדרשים.
  • שילוט / תמרור מפעים בטיחותיים.
  • ביצוע בדיקת לחץ, שטיפה וחיטוי למערכת המים הראשית, בנוכחות המפקח וקבלת אישורו.
קבלן12.3.13 
4. פיקוח 12.3.13  
5.הקבלן העביר לפיקוח את דו"ח צילום הטלויזה שבוצע למערכת הביוב, אך טרם העביר את קלטת/דיסק הצילום. קבלן מיידי 
6. סוכם מחיר של 200 ₪ למגרש, להכנת תכנית לכל מגרש, A.M. כולל קואורדינטות, גבהים, הכנות לחיבורי תשתיות למגרש וחתימת מודד מוסמך מטעם הקבלן. קבלן 12.3.13 
7.עפ"י בקשתו של אבי לוי, יש להתחיל לתאם את מסירות המגרשים למשתכנים.   
8.מסירת תשתיות המים/ביוב, חשמל/תקשורת/ תאורה, כבישים/ניקוז ופיתוח יתואמו לאחר קבלת צילום הטלויזיה לביוב וביצוע בדיקת לחץ וחיטוי לקווי המים.   
9.עפ"י בקשתו של אבי, יש לקבל את אישור תאגיד הביוב - לביצוע בהתאם לתכנית, כולל ההתחברות לתחנת הסניקה הקיימת. פיקוח 12.3.13 
10. יש לקזז מחשבון הקבלן הקרוב את עלויות ביצוע בדיקות המעבדה שהוזמנו ע"י חכ"ל עמק המעיינות בפרויקט. פיקוח  
11. יש לבדוק מול אפיקי מים את נושא לחץ המים הקיים בהזנת המים הראשית של מקורות ובמידת הצורך להקטין מקטין לחץ. פיקוח 12.3.13 
12. יש להזמין למסירות את מתכנן הנוף והמים/ביוב. פיקוח   
13. יש להציב במיידי לפי הנחייתו של אבי לוי, תמרורי א' 6- לאורך גדר דרך הבטחון שהועתקה לאורך כביש מס' 4 ברשפים. קבלן מיידי 
14. יש להעביר את גומחות הבטון השגויות ברוחב 80 ס"מ לתקשורת שהגיעו כבר לשטח ( 13 יח') להרחבה ברשפים. קבלן מיידי 
15. יש לאשר את פרט דוגמת עמוד וגוף התאורה לפני תחילת ייצורם. קבלן  
16. יש לקבל מאפיקי מים את דו"ח הפיקוח מסיורם בשטח . בתאריך 1.1.13 פיקוח  
17. בשלב זה הוקפאו ההליכים מול מע"צ לביצוע מעביר המים בחציית כביש 669 , וזאת עד לסגירת נושא תכנון הביצוע של המעביר מול רשות הניקוז וקבלת תכניות מעודכנות לביצוע.   
18. הבטונדות שפירק הקבלן מהקיפוד בתוך רשפים שייכות למזמין ועל הקבלן להעבירם לרשות המזמין. קבלן  
19. על הקבלן להעביר לפיקוח את דו"ח מעבדת השדה של יצרן צנרת המים וכן תוצאות צילום קוי הביוב. קבלן מיידי 
20. יש לפתוח/לחבר את מעביר המים הקיים שנסתם של שלוחות ולחברו ע"י חפירת תעלה, לתעלת הניקוז החדשה שבוצעה. קבלן  
21. סוכם כי לא תתקימנה יותר ישיבות עבודה שבועיות קבועות בשטח. במקרה הצורך, תתואמנה ישיבות ספציפיות, מראש.   
רשם: יוסי בויום