logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 5.3.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור של כחודש בביצוע העבודות בכביש מס' 2, יש לתגבר את צוותי קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלן מיידי 
2. הקבלן דיווח כי סיים את כל תיקוני קו הביוב בכביש מס' 2, יש להעביר לפיקוח דו"ח וצילום טלוויזיה מעודכן לבדיקה ואישור לאחר התיקונים דלעיל. קבלן 6.3.13 
3. בדיקות הידוק שכבת המילוי הנברר הראשונה בכביש מס' 2 אינם תקינות, יש לבצע בדיקות חוזרות ובמידת הצורך לתקן כנדרש, אין להתקדם במילוי שכבה נוספת, עד לתיקון ההידוק בשכבה הראשונה וקבלת אישור בכתב מהפיקוח. פיקוח+ קבלן 6.3.13 
4. הקבלן דיווח כי במידה ותוצאות צילום הטלוויזיה של תיקון קו הביוב בכביש 2 יהיו תקינות הוא יתחיל מיד בביצוע חיבורי המגרשים למערכת הביוב וכי יחל בתחילת . השבוע הבא בביצוע הביוב בכביש 3 קבלן 10.3.13 
5. יש לקבל אישור בכתב מהמתכנן לשינוי/הגדלת קוטר צנרת הביוב המתוכנן בכביש מס' 3 ל 200- מ"מ (במקום 160 מ"מ) ולהחלפת סוג צנרת המים הראשית המתוכננת לצינור מסוג דרג 12 (במקום צינור מסוג פקסגול). EP 100 פיקוח 7.3.13 
6. בהמשך לסיור שהתקיים בתאריך 1.1.13 בשטח עם המתכנן רמי קרקש, התקבלה הנחייה להחליף את המפלים המתוכננים במערכת הביוב ממפלים חיצוניים למפלים פנימיים.   
7. עפ"י בקשת נציגי הקיבוץ, יש לתאם פגישה עם רמי קרקש ודוד אלחנתי במועצה האזורית עמק המעיינות, לצורך תיאום ובדיקת בקשת נציגי הקיבוץ לביצוע שינויים מהותיים בתכניות. פיקוח 12.3.13 
8. יש להעביר אמדן לגמר ולביצוע קווי הביוב וחיבורי 3 (בנפרד). , המגרשים בכבישים 2 פיקוח  
9. הוחלט ע"י המזמין לבצע את כל קו המים המתוכנן בכביש מס' 3, וזאת בניגוד להחלטה קודמת מסיור בשטח עם המתכנן.   
10. הודגשה בפני הקבלן החשיבות של מתן אפשרות גישה רציפה בטוחה וחופשית של הדיירים לבתיהם בכל מהלך הביצוע והכנת שלטי אזהרה והכוונה מתאימים מבעוד מועד. קבלן  
11. הודגש בפני הקבלן כי כל קטע שיתקיימו בו עבודות, יבודד ע"י גידור מתאים, כפי שהוצג לו ע"י הפיקוח, כך שלא תהיה אליו כלל גישה של הולכי רגל ורכבים וכי הדבר מסוכם מול נציגי הקיבוץ. קבלן  
רשם: יוסי בויום