logo

ישיבת ועדת תכנון 5.10.2014

נוכחים:

נוכחים : מרגלית, מויסס, איציק , רונן, עמוס, אנדריאס, איתן קפלן , איתן בלינקוב.

הנושא: מיקום מעון יום דו כיתתי

רקע : לאור אישור תקציב ממשרד הת.מ.ת לבניית מעונות יום למועצה האזורית עמק המעיינות ומאחר וקיבוץ רשפים עומד בקריטריונים לבניית מעונות יום נוספים על רקע הגידול הדמוגרפי החזוי הן בשלפים והן ברשפים, נתבקש הקיבוץ לאתר בדחיפות שטח לבניית המבנה.

המבנה בגודל 387 מ"ר , שטח קרקע נדרש 1,100 מ"ר. אומדן 2,580,336 ₪.

מרבית הסכום מוקצה על ידי המשרד. השתתפות המועצה כ 300,000 ₪. השתתפות הקיבוץ כ 300,000 ₪.

גודל השטח הנדרש מגביל מאד את אפשרויות איתור השטח. נבחנו מספר חלופות :

  1. בין מבנה המנהלה לגן כוכב
  2. בין מבנה הקוסמטיקה הישנה לגן המשחקים ולמבנה גן הילדים המתוכנן במקום "בית חינוך"
  3. בין גן כוכב לבית התינוקות(מצ"ב מפת השטח) .

סיכום:

  1. וועדת תכנון ממליצה על חלופה ג' כחלופה מועדפת להקמת מבנה המעונות . להציע העברת "חנות קטנה ומתנה" למבנה המכבסה לשעבר.
  2. יש להיערך לתכנון בינוי ציבורי וקהילתי בכלל הישוב על מנת להכין תשתית תכנונית לעתיד.

רשם: איתן בלינקוב

map