logo

פרוטוקול וועדת תכנון מישיבה בתאריך 3/9/13

נוכחים:

איתן, מרגלית, עמוס, שמעון ד. מויסס, אנדריאס.

נושאים לדיון:

 1. פגישה עם צוות מדיירי הנעורים: אריאל בן טולילה, יאיר בן טולילה, טל שירזי, דור דקל. הצעירים העלו לפני הצוות את השגות שיש להם לגבי פרויקט "מגדל המים" שהולך ומורם לקראת חג הסוכות, הצעירים מלינים על כך שהם לא שותפו בהתייעצות לגבי הפרויקט בטרם הוקם למרות שהם גרים בצמוד למקום ויש להם צרכים משלהם.
  סוכם שאכן הועדה רואה בחיוב את המעורבות של הצעירים בחיי הקהילה והנכונות שלהם לבוא למוסדות ולהשפיע . לעצם העניין, הוועדה ממליצה לצוות המקים את הפרויקט להיפגש עם הצעירים ולהגיע להסכמות בנושא המהות והתכנים של הפרויקט. בכל מקרה הסדרת המקום לצורך אירוע פסטיבל המעיינות תימשך כולל הצבת מתקנים שישמשו באופן זמני את האורחים שיגיעו.
 2. בקשות להיתרי בניה של עופר וגיליה נחומזון ושל צביקה ונעמה נחומזון – מוזמנים המבקשים. נסקרו הערותיו של האד' אלבר נאסר לבקשות.
  סוכם:
  1. לבקש תיקון של הבקשות כך שישאר מרווח ללא שום בניה מכל סוג שהוא במרחק של 1.5 מטר מגבול מגרש למעט בין המגרשים.
  2. להיפגש עם עורכת הבקשות אד' מיכל שלב בקשר לגג המבנים לדיון בנושא תכנון גג שטוח באזור שבו בתי המגורים הם בעלי גג משופע.
 3. גינה קהילתית.
  בחירה בין 2 אופציות:
  1. מחוץ לגדר המערכת באזור סככת הגד"ש
   יתרונות
   • השטח פנוי ומעובד.
   חסרונות
   • אין אפשרות להשתמש ברשת ההשקיה של הגד"ש כי איננה פעילה באופן קבוע, ויש צורך להתקין 2 רשתות של מים שתיה ומי גינות מתוך הקיבוץ,
   • נגישות לחברים מבוגרים מוגבלת.
   • השטח לא מוגדר מכל צדדיו.
  2. שטח ליד מגרש הכדורסל – מתוכנן בעתיד למגרש כדור רגל.
   יתרונות
   • נגישות טובה.
   • שתי רשתות מים – מי שתיה ומי גינות סמוכים לשטח.
   • שטח עבר חריש ראשוני .
   חסרונות
   • יעוד השטח בעתיד למגרש כדורגל ושימוש כרגע כשטח לגינה קהילתית יתכן ויעכב את הביצוע של המגרש במידה ובזמן כל שהוא יאותר תקציב לביצוע.
  החלטה: סוכם על ביצוע הגינה באפשרות ב'.
 4. תכנון מחדש של חלוקת מגרשים באזור "משק ילדים"
  נבדקו הצעות נוספות שרוכזו לקראת הדיון
  סוכם: לבקש מאד' אחמד זועבי להתייחס לשבילים הקיימים שמגיעים לשכונה מצפון ולפריסה שונה של המגרשים ביחס לתנאי כיוון הרוח מערב מזרח.
 5. בקשת דביר - נדחתה לישיבה הבאה .

רשם: איתן בלינקוב