logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 29.1.13

משתתפים:

איתן בלינקוב, עדנה פזי – נציגי הקיבוץ
אבי לוי - מ.א. עמק המעיינות
ראיד חומוס, אבו ליל – קבלן
יוסי בויום, מוריס כהן – מפקח – פלד- קליין הנדסה אזרחית

החלטות

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1. הקבלן נמצא בפיגור של כחודש בביצוע העבודות בכביש מס' 2, יש לתגבר את צוותי קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלן מיידי 
2. בהתאם לבקשת הקבלן יש לבדוק מול המתכנן אפשרות להגדלת קוטר צנרת הביוב בכביש מס' 3 והקו המאסף, הגדלת קוטר שברי האבן לייצוב השתית בכבישים. פיקוח+
רמי קרקש
5.2.13 
3. יש להעביר לפיקוח לאלתר דו"ח קלטת צילום ותכנית . למערכת הביוב שבוצעה בכביש מס' 2 A.M קבלן מיידי  
4. יש לתת עדיפות בהתקדמות ביצוע ע"ע בכביש מס' 2 בין חתכים 0 עד 6, בקטע זה אין מערכות תשתית תת קרקעית מתוכננת. קבלן מיידי 
5. יש לסגור את נושא הזמנת העבודה מול מעבדת הבדיקות "איזוטופ".אבי לוי 5.2.13 
6. סוכם כי הקבלן יחל במיידי בביצוע קו הביוב המאסף (מכביש מס' 3) עד גבול הביצוע המסומן ע"ג התכנית . בכביש 3קבלן מיידי 
7. הודגשה בפני הקבלן החשיבות של מתן אפשרות גישה רציפה בטוחה וחופשית של הדיירים לבתיהם בכל מהלך הביצוע והכנת שלטי אזהרה והכוונה מתאימים מבעוד מועד.קבלן 
8. הודגש בפני הקבלן כי כל קטע שיתקיימו בו עבודות, יבודד ע"י גידור מתאים, כפי שהוצג לו ע"י הפיקוח, כך שלא תהיה אליו כלל גישה של הולכי רגל ורכבים וכי הדבר מסוכם מול נציגי הקיבוץ.קבלן  
9. התשלום עבור הזמנת י"ע ופיקוח לחציית קווי המתח התת"ק יעשה ע"י הפרויקט.  
רשם: יוסי בויום