logo

פרוטוקול וועדת תכנון מישיבה בתאריך 24/4/13

נוכחים:

נוכחים: עמוס, איציק, שמעון ד. אנדריאס, איתן ק. איתן ב.

סעיפים

  1. עמודי תאורה בפרויקטים – סוכם על עמוד תאורה נוטה ללא זרוע בצבע ירוק.
  2. מתקני ספורט בטבע – דיון חוזר בעקבות הצעה לשנות מיקום – הוחלט להצמד לתוכנית המקורית ולבצע את הפרויקט ליד מגרש הכדור סל.
  3. שטחי ציבור סביב בית משפחת האן – סוכם ששטח השצ"פ מצפון יתוחם באבנים והטיפול בו יעשה על ידי הקיבוץ בהתאם ליכולת התקציבית. לגבי שטח החניה מצד מערב – אין מניעה שמש' האן תסלול מצעים על חלק משטח החניה. למש' האן יהיה ברור בהסכם שיחתמו עליו שהשטח הוא שטח חניה ציבורי והפעילות הפרטית לא תקנה להם חזקה בשטח.
  4. פרויקט שיקום תשתיות – לאור הצורך לתת מענה לבעיות שנוצרו בתכנון – יוזמן רמי קרקש בדחיפות לסיור בשטח.
רשם – איתן ב.