logo

שם הפרויקט: רשפים - שכונה
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 19.3.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.בניגוד למפורט בסעיף מס' 1 בפרוטוקול סיכום הפגישה ₪ מתאריך 29.1.13 , במסגרת התקציב של 800,000 (לא כולל מע"מ) יבוצעו העבודות כמפורט להלן:
  • א . ע"ע ל- 18 מגרשים.
  • ב. הכנות להזנות תשתיות מים, ביוב, חשמל תקשורת ל 18- מגרשים.
  • ג. תשתיות מים, ביוב, חשמל, תקשורת תת"ק ל 18 מגרשים כל הפרויקט בהתאם לתכנית תיאום מערכות מעודכנת לביצוע לאחר פגישה עם רמי . קרקש מתאריך 5.2.13
  • ד. ע"ע עד מילוי נברר לשבילים ציבוריים.
  • ה. הכנות לתאורת רחובות (עד יסודות כולל) בכביש מס' 3
קבלןמיידי 
2.לאחר הודעתו של איתן כי יש תקציב נוסף לפרויקט ע"ע 280,000 ₪ כולל מע"מ (כ- 240,000 ₪ ללא מע"מ), הוחלט בהתאם לסיכומים מוקדמים, כי תינתן עדיפות להמשך ביצוע העבודות למבנה כביש והעתקת כבלי המתח הגבוה והנמוך הקיימים בכביש, לפי בדיקה נראה כי התקציב דלעיל יספיק עד לביצוע מצעים בכביש.    
3. סוכם כי בתקופת חוה"מ פסח תבוצע באתר עבודה כרגיל.    
4. הקבלן הגיש לבדיקת הפיקוח חשבון פרופורמה מעודכן לתקציב הביצוע ע"ס 1,040,000 ₪ (ללא מע"מ). פיקוח4.4.13 
5.הקבלן קיבל הנחייה להיכנס לאלתר וללא דיחוי נוסף לביצוע תשתיות החשמל והתקשורת להזנות כל המגרשים. קבלן24.3.13 
6. הקבלן הודיע כי קו תאורת הבטחון יבוצע עפ"י התכנית במקביל לביצוע עבודות החשמל והתקשורת התת"ק דלעיל. קבלן24.3.13 
7. נציגי הקיבוץ הודיעו כי ישנו תקציב נוסף, הפיקוח יבדוק מה ניתן לבצע בתקציב דלעיל בהתאם לטבלה שהועברה ע"י אבי לוי ובכפוף לחשבון הפרופורמה המעודכן שהועבר ע"י הקבלן, כאשר תהיה עדיפות להמשך ביצוע עבודות המבנה בכביש מס' 3 (בשאיפה עד לגמר ביצוע האספלט). פיקוח4.4.13 
8.על הקבלן לתאם עם הפיקוח מועד לביצוע בדיקת לחץ למערכת המים הראשית ומיד לאחר שקיבל את אישור הפיקוח לבצע שטיפה וחיטוי כנדרש (ע"י אדם המורשה ע"י משרד הבריאות). קבלן24.3.13 
9.על הקבלן להעביר לפיקוח דו"ח צילום טלויזיה של מערכת הביוב. קבלן28.3.13 
10. סוכם כי תבוצע ע"י הקבלן חצייה (חדשה) בקוטר . 110/90 מ"מ לקו ההשקייה הקיים בצומת כבישים 3/6 קבלן28.3.13 
רשם: יוסי בויום