logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות
סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 19.3.13

נוכחים:

מס' החלטה אחראי לבצע עד בוצע
1.הקבלן נמצא בפיגור למעלה מחודש בביצוע העבודותהקבלן נמצא בפיגור למעלה מחודש בביצוע העבודות בכביש מס' 2, ובפיגור של כשבוע בביצוע הביוב בכביש מס' 3, יש לתגבר את קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלןמיידי 
2.הקבלן נמצא בביצוע תיקונים והחזרת השטח לקדמותו במקומות בהם סיים את העבודה בכביש מס' 2 והסדרת השטח לקראת חג.    
3. התקיימה בתאריך 19.3.13 פגישה בשטח עם המתכנן רמי קרקש, בנושא עדכון השינויים המבוקשים ע"י נציגי הקיבוץ בתכניות לביצוע וסוכם כי התכניות המעודכנות שהועברו ע"י רמי קרקש מבוטלות ואינם לביצוע.    
4. הקבלן סיפק לשטח חומר מילוי נברר שנלקחה ממנו בדיקת 100% לקביעת טיבו והתאמתו, סוכם ע"י כל הנוכחים כי לא תבוצע כל התקדמות של הקבלן בנושא ללא קבלת אישור בכתב מהמפקח ביומן העבודה.    
5.עפ"י בקשת נציגי הקיבוץ, יש לבדוק שוב מול המתכנן רמי קרקש את החתכים האופיניים לרוחב, בדגש על רוחב המדרכות ומיקום עמודי התאורה בהם. פיקוח24.3.13 
6. התקבל אישור המתכנן להחלפת קוטר קו הביוב המתוכנן בכביש מס' 3 מ 160- מ"מ ל 200- מ"מ והחלפת סוג צנרת דרג PE100 המים המתוכננת בכביש מס' 3 לצינור מסוג 12 בקוטר 160 מ"מ.    
7. על הקבלן להתחיל במיידי בביצוע קו הביוב המאסף מכביש מס' 3, בצנרת בקוטר 200 מ"מ, כפי שאושר. קבלן2.4.13 
8.בהתאם להנחיית נציגי הקיבוץ לא יבוצעו מרכזיות תאורה חדשות לתאורת הרחובות המתוכננת (בניגוד למפורט בתכניות ובכתב הכמויות). יש לקבל מנציגי הקיבוץ את נקודות ההתחברות של מערכת תאורת הרחובות החדשה המתוכננת למערכת הקיימת. פיקוח + איתן2.4.13 
9.בהמשך לסיור שהתקיים בתאריך 1.1.13 בשטח עם המתכנן רמי קרקש, התקבלה הנחייה להחליף את המפלים המתוכננים במערכת הביוב ממפלים חיצוניים למפלים פנימיים.     
10. יש להעביר אמדן לגמר ולביצוע קווי הביוב וחיבורי 3 (בנפרד). , המגרשים בכבישים 2 פיקוח  
11. הוחלט ע"י המזמין לבצע את כל קו המים המתוכנן בכביש מס' 3, וזאת בניגוד להחלטה קודמת מסיור בשטח עם המתכנן.    
12.הודגשה בפני הקבלן החשיבות של מתן אפשרות גישה רציפה בטוחה וחופשית של הדיירים לבתיהם בכל מהלך הביצוע והכנת שלטי אזהרה והכוונה מתאימים מבעוד מועד. קבלן  
13. הודגש בפני הקבלן כי כל קטע שיתקיימו בו עבודות, יבודד ע"י גידור מתאים, כפי שהוצג לו ע"י הפיקוח, כך שלא תהיה אליו כלל גישה של הולכי רגל ורכבים וכי הדבר מסוכם מול נציגי הקיבוץ. קבלן  
רשם: יוסי בויום