logo

שם הפרויקט: רשפים שדרוג תשתיות סיכום ישיבת עבודה שבועית מתאריך 19.2.13

משתתפים:

איתן בלינקוב, עדנה פזי, עמוס סגל – נציגי הקיבוץ
ראיד חומוס, אבו ליל – קבלן
יוסי בויום, מוריס כהן – מפקח – פלד- קליין הנדסה אזרחית

החלטות

מס' החלטה אחראי לבצע עד
1. הקבלן נמצא בפיגור של כחודש בביצוע העבודות בכביש מס' 2, יש לתגבר את צוותי קצב הביצוע בכדי להדביק את הפיגור. קבלן מיידי
2. הקבלן דיווח כי סיים את תיקוני שברי האבן לייצוב השתית בכביש מס' 2 עד שוחה מס' 2.3 (חתך 7 מול גן הילדים) וביצע תיקונים לקו הביוב בכביש מס' 2 בקטע באורך של כ – 150 מטר.
3. הקבלן דיווח כי יסיים את ביצוע התיקונים לקו הביוב ( בכביש מס' 2 בתוך שבועיים ויחל ממחר ( 20.2.13 . בביצוע מילוי נברר בקטע שעד חתך 7 קבלן 20.2.13
4. נציגי הקיבוץ הציגו תכנית שעודכנה על-ידם לאחר סיור שערכו עם מתכננת הנוף, ללא השתתפות ותיאום עם מנהלת הפרויקט. הוסבר לנציגי הקיבוץ שבכדי שהשינויים המבוקשים יקבלו תוקף, עליהם לקבל את אישורו של ראש התכנון- רמי קרקש וכן לקבל את אישור המזמין- מ.א. עמק המעיינות, לפי הנוהל המקובל.
5. עפ"י בקשתו של הקבלן, התקיים סיור של המתכנן בתאריך 5.2.13 לבדיקה של הצעות הקבלן בדבר שינוי המפרט לייצוב השתית בשברי אבן גדולים יותר וכן שינוי קוטר וגבהי / שיפועי צנרת הביוב. הוחלט להמשיך בביצוע בהתאם לתכניות ופרטי הביצוע והמפרט הקיים, ללא שינוי.
6. יש להתחיל לאלתר וללא דיחוי, בביצוע קו הביוב . המאסף מכביש מס' 3 קבלן מיידי
7. יש להעביר לפיקוח בדחיפות את תכניות האזמייד של . קו הביוב הראשי שבוצע בכביש מס' 2 קבלן מיידי
8. הודגשה בפני הקבלן החשיבות של מתן אפשרות גישה רציפה בטוחה וחופשית של הדיירים לבתיהם בכל מהלך הביצוע והכנת שלטי אזהרה והכוונה מתאימים מבעוד מועד. קבלן
9. הודגש בפני הקבלן כי כל קטע שיתקיימו בו עבודות, יבודד ע"י גידור מתאים, כפי שהוצג לו ע"י הפיקוח, כך שלא תהיה אליו כלל גישה של הולכי רגל ורכבים וכי הדבר מסוכם מול נציגי הקיבוץ. קבלן
רשם: יוסי בויום תפוצה