logo

סיכום פגישת צוות תכנון, 17/3/13

נוכחים:

נוכחים: מרגלית, מוייסס, עמוס, אנדריאס, איציק א. איתן ב.
מוזמן: אד' אלבר נאסר.

סעיפים

  1. אד' אלבר נאסר משמש כאדריכל מלווה של התכנון והביצוע בקיבוץ עין חרוד איחוד והוא בעל ניסיון בנוהלי התכנון בקיבוץ ומתמצא בהוויה הקיבוצית. החלטת הצוות: למנות את אד' אלבר נאסר כמלווה לוועדת התכנון, בהכנת ניספח מנחה לתקנון הבניה בקיבוץ, בדיקת בקשות להיתרי בניה.
  2. נערכה סקירה של כל הפרויקטים בקיבוץ ובשלפים . הועבר דו"ח למצב כל פרויקט והקשיים שהתהוו בעקבות ההתנהלות השגויה של קבלן התשתיות הוותיקות.
  3. עמוס העלה את הצורך לחיפוש וקביעת אלמנטים משותפים לבניה בקיבוץ שיהוו בסיס לנספח תקנון בניה. לא היתה תמימות דעים בעניין קביעת "מסמרות" תכנוניות , והיכולת לאפיין אותם והאם הם צריכים להיות אבן דרך תכנונית. סוכם שהאד' שנבחר לסייע לוועדה יגיש לוועדה לאחר שילמד את החומר דוגמאות למאפיינים תכנוניים בקיבוץ.
  4. לנושא ביצוע תכנון מחדש של המגרשים באזור "משק ילדים" סוכם לחפש אדריכל בעל ניסיון בתחום עריכת תכניות תב"ע.
רשם - איתן