logo

סיכום ישיבת צוות תכנון מתאריך 17/12/13

נוכחים:

צוות תכנון: אנדריאס, מרגלית, עמוס, מוייסס, איתן ק. שמעון ד. איתן ב.
מוזמנים: אד' אלבר נאסר, אוהד לביא.

נושאים

 1. הוצגה בקשת אוהד לביא לעידכון תכנון תב"ע בנושא מצוקת החנייה למגרשים:
  360, 358, 344, 345, 352, 356 באמצעות ביטול מגרש לא מבונה מספר 343 ושינוי ייעודו למגרש חנייה שיהיה מקושר לדרך ציבורית וכן שימוש בחלק משטח מגרש 343 על מנת להגדיל את מגרש 338 ל – 500 מטר.
 2. בשיחה הועלו המשמעויות השונות וההשלכות לגבי ביצוע פתרון זה. סוכם שוועדת התכנון תפנה להנהלת הקיבוץ בהמלצה לפנות ליועץ תנועה לבדיקת התכנות רעיונית לאפשרות שהעלה אוהד וכן אפשרויות תגבור חניות במקומות אחרים בקיבוץ שיש בהם מצוקת חנייה דומה.
 3. תקנון בניה פנימי: אד' אלבר נאסר הציג את התקנון המעודכן על סמך ההערות מהישיבה הקודמת. סוכם שאלבר יבדוק ויכין הצעה מפורטת לפי הנושאים הבאים:
  1. התאמת תקנון הפתחים לאזורים צפופים,
  2. התייחסות נפרדת של התקנון לשכונות השונות גן 90, בתי נעורים, שכונה חדשה.
  3. התייחסות לנושא פניית פרגולות.
  4. קיר גמלון במבנה הסטורי לתת דגש תכנוני לשימור הנכס.
 4. בקשת משפ' סיינה סגל להיתר בניה:
  הבקשה מאושרת בכפוף לתשלום עבור הזזת תשתיות תקשורת, אינטרנט וטלוויזיה מהמגרש והתחייבות ל ביצוע העתקת התשתיות בפועל.

רשם: איתן בלינקוב